พระสูตร

(อยู่ระหว่างจัดทำ)

"เพราะเหตุว่า ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น ตลอดกาลนาน" 
เทศนาสูตร 🙏

🔅 มหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยทุกข์ของหมู่สัตว์ที่ยังติดข้องอยู่กับ กาม รูป และเวทนา
🔅 เวลามสูตร (ลำดับของผลบุญกุศล)
🔅 กูฏทันตสูตร (ลำดับผลและอานิสงค์ของทาน)
🔅 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรบทนี้เป็นเทศน์นาครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนโลก เนื้อหาพระสูตรกล่าวถึงการตรัสรู้ที่พระองค์ได้พิจารณาอริยสัจ ๔ ความจริง ๔ ประการประกอบด้วย ทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕, เหตุแห่งการเกิดทุกข์, ความดับแห่งทุกข์, วิถีทางสู่ความดับทุกข์
🔅 อนัตตลักขณสูตร พระสูตรนี้แสดงถึงขันธ์ ๕ นั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรไปเป็นธรรมดา ไม่ควรที่จะเห็นโดยสำคัญด้วยตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า นั่นเป็นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา
🔅 อาทิตตปริยายสูตร พระสูตรบทนี้มีเนื้อหาแสดงถึงโทษของการพิจารณาองค์ธรรมที่ผิดไปจากธรรมที่มุ่งสู่ความคลายกำหนัด โทษของการพิจารณาผิดหรือเป็นมิจฉาสังกัปปะมีทางไปได้เพียงนรกภูมิกับเดรัจฉานภูมิ
🔅 วชิราสูตร พระสูตรที่แสดงธรรมของท่านวชิราภิกษุณี ที่แสดงต่อมารที่มารบกวนท่าน ด้วยหวังจะล่อลวงด้วยถ้อยคำถามให้หลงผิดย่อท้อ
🔅 จูฬตัณหาสังขยสูตร พระสูตรว่าด้วยข้อวัตรปฏิบัติเพื่อน้อมนำจิตสู่ความสิ้นตัณหา
🔅 เกสปุตตสูตร หลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาถึงธรรมที่เป็นไปเพื่อกุศลหรืออกุศล
🔅 อังคุลิมาลสูตร องคุลิมาลเถระ เป็นบุคคลสำคัญในยุคแรก ๆ ของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตามพุทธประวัติเถรวาทเดิมทีเป็นโจรที่ฆ่าคน แต่ต่อมามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและบวชเป็นพระภิกษุและบรรลุเป็นพระอรหันต์
🔅 จังกีสูตร ว่าด้วยหลักแห่งความเชื่อในลัทธิคำสอน การแยกแยะผิดถูก และการปฎิบัติให้เข้าถึงการบรรลุสัจจะธรรม หรือบรรลุตามหลักความจริง
🔅 มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นหนทางเดียวสำหรับผู้ต้องการล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุอริยมรรค เพื่อทำให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน
🔅 อัคคัญญสูตร ทรงแสดงความเป็นมาของสังคมมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่เกิดมีสัตว์ขึ้นในโลก แล้วเปลี่ยนแปลงตามลำดับด้วยกิเลสต่างๆเป็นปัจจัย ด้วยความเชื่อที่ประกอบด้วยอวิชชา จนเกิดมีมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวก เกิดความจำเป็นต้องมีการปกครอง และมีการประกอบอาชีพ การงานต่างๆกัน


🔅 สัลลัตถสูตร
🔅 วัตถูปมสูตร
🔅 สุปุพพัณหสูตร
🔅 ทุติยาปุตตกสูตร
🔅 กรรมสูตร
🔅 นิทานสูตร
🔅 มาตุสูตร
🔅 ทุคคตสูตร
🔅 มหาสีหนาทสูตร
🔅 พาลบัณฑิตสูตร
🔅 ๓๓. อัญญตรสูตร
🔅 ๓๔. สังขารูปปัตติสูตร
🔅 ๓๕. พลสูตร
🔅 ๓๖. นิพพานสูตร
🔅 ๓๗. เกวัฏฏสูตร
🔅 ๓๘. ราชสูตร
🔅 ๓๙. สุกสูตร
🔅 ๔๐. ธาตุสูตร
🔅 ๔๑. อินทริยภาวนาสูตร
🔅 ๔๒. อรัญญสูตร
🔅 ๔๓. นันทะสูตร
🔅 ๔๔. อลคัททูปมสูตร
🔅 ๔๕. อิฐโลกสูตร
🔅 ๔๖. วัฑฒิสูตร
🔅 ๔๗. สิเนรุสูตร
🔅 ๔๘. เวรสูตร
🔅 ๔๙. จูฬสัจจกสูตร
🔅 ๕๐. เขมกะสูตร
🔅 ๕๑. ฌานสูตร
🔅 ๕๒. คิลายนสูตร
🔅 ๕๓. อัสสาทสูตร
🔅 ๕๔. เผณปิณฑสูตร
🔅 ๕๕. อนัตตสูตร 
🔅 ๕๖. ทุกขสูตร
🔅 ๕๗. เหตุอัชฌัตตสูตร
🔅 ๕๘. สีลสูตร
🔅 ๕๙. มหามาลุงโกยวาทสูตร
🔅 ๖๐. มหันตรทุกะ
🔅 ๖๑. ทัพพะสูตร
🔅 ๖๒. ทศพลสูตร
🔅 ๖๓. คังคาสมุทนินนสูตร
🔅 ๖๔. อัจฉราสูตร
🔅 ๖๕. ปุพพารามสูตร
🔅 ๖๖. กุสลสูตร
🔅 ๖๗. เสขสูตร
🔅 ๖๘. อิฏฐสูตร
🔅 ๖๙. สารันททสูตร
🔅 ๗๐. ภัทเทกรัตตสูตร
🔅 ๗๑. มหาปรินิพพานสูตร
🔅 ๗๒. จูฬทุกขักขันธสูตร
🔅 ๗๓. เทวธาวิตักกสูตร
🔅 ๗๔. ทิฏฐิสูตร
🔅 ๗๕. ทักขิณาวิภังคสูตร
🔅 ๗๖. กินททสูตร
🔅 ๗๗. สาธุสูตร
🔅 ๗๘. โสณสูตร
🔅 ๗๙. อาฬวกสูตร
🔅 ๘๐. พหุเวทนียสูตร
🔅 ๘๑. ปัญจกังคสูตร
🔅 ๘๒. 
🔅 ๘๓. 
🔅 ๘๔. อรหันตสูตร
🔅 ๘๕. โปฏฐปาทสูตร
🔅 ๘๖.
🔅 ๘๗.
🔅 ๘๘.
🔅 ๘๙.
🔅 ๙๐.
🔅 ๙๑.
🔅 ๙๒.
🔅 ๙๓.
🔅 ๙๔.
🔅 ๙๕.
🔅 ๙๖.
🔅 ๙๗.
🔅 ๙๘.
🔅 ๙๙.
🔅 ๑๐๐.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น