แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จิตตสังคหวิภาค แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จิตตสังคหวิภาค แสดงบทความทั้งหมด

พระอภิธรรม จิตตสังคหวิภาค

จิตตสังคหวิภาค แสดงเรื่องธรรมชาติของจิต ประเภทของจิต ทั้งโดยย่อและโดย พิสดาร ทำให้เข้าใจถึงจิตประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบาก จิต กิริยาจิต มหัคคตจิต และโลกุตตรจิต
🙏ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๑
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๒
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๓
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๔