วินัยสงฆ์​

นมตุถุ รตนตย์สุส ข้าพเจ้า (สมเด็จพระวันรัตน์) ขอวโรกาสแต่งอธิศีลสิกขาปาฏิโมกขสังวรศีล(๑)ไว้ พอให้ภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วได้อ่านให้เข้าใจ ได้รู้ปฏิบัติ ระวังให้พ้นโทษ มิได้ล่วงพุทธบัญญัติ ต้ออันติมวัตถุ(๒) และครุลพุกาบัติ(๓) เป็นอาณาวีติกกมันตราย(๔) จะได้ขวนขวายที่จะศึกษาให้ชำนาญในพระวินัย จะได้รู้ถี่ถ้วนต่อไป อ่านฟังแล้วจำได้ บทใดไม่เข้าใจสงสัยอยู่ ให้ไต่ถามท่านผู้รู้ให้สันทัด จะขอคัดเอาแต่ข้อความที่เป็นข้อสำคัญขึ้นว่า ที่ควรย่อก็ย่อไว้ ที่ควรกว้างก็ให้กว้าง บางสิกขาบทที่ภิกษุคะนองจะต้องอาบัติง่ายๆ ท่านผู้ปรารถนาสิกขาบทละอายแก่บาปอยู่แล้ว ต้องศึกษาให้รู้เข้าใจ แล้วจำไว้ปฏิบัติ โดยสมควรแก่ศรัทธา เทอญ

🙏 วินัยสงฆ์ ๒๒๗ สิกขาบท  🙏

🔅 ปาราชิก ๔ 
🔅 สังฆาทิเสส ๑๓ 
🔅 อนิยต ๒ 
🔅 นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐
        (จีวรวรรค ๑๐)
        (โกสิยวรรค ๑๐)
        (ปัตตวรรค ๑๐)
🔅 ปาจิตตีย์ ๙๒
        (มุสาวรรค ๑๐)
        (ภูตคามวรรค ๑๐)
        (ภิกขุโนวาทวรรค ๑๐)
        (โภชนวรรค ๑๐)
        (อเจลกวรรค ๑๐)
        (สุราปานวรรค ๑๐)
        (สัปปาณวรรค ๑๐)
        (สหธัมมิกวรรค ๑๒)
        (ราชวรรค ๑๐)
🔅 ปาฎิเทสนียะ ๔
🔅 เสขิยวัตร ๗๕
        (สารูป ๒๖)
        (โภชนปฎิสังยุตต์ ๓๐)
        (ธัมมเทสนาปฎิสังยุตต์ ๑๖)
        (ปกิณกะ ๓)
🔅 อธิกรณสมถะ ๗

🙏 สมณวิสัย 🙏

🔅 อินทรียสังวรศีล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น