แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ขุททกนิกาย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ขุททกนิกาย แสดงบทความทั้งหมด

พระโพธิสัตว์ ๕๔๗ ชาติ

ท่านสุเมธดาบสนอนทอดกายให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตสาวกเหยียบดำเนินข้ามเลนตม สุเมธดาบส ได้เวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีอีก ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ขุททกนิกายภาค ๑
๐๑.เอกนิบาต ๑๕๐ ชาติ
๐๒.ทุกนิบาต ๑๐๐ ชาติ
๐๓.ติกนิบาต ๕๐ ชาติ
๐๔. จตุกกนิบาต ๕๐ ชาติ
๐๕. ปัญจกนิบาต ๒๕ ชาติ
๐๖. ฉักกนิบาต ๒๐ ชาติ
๐๗. สัตตกนิบาต ๒๑ ชาติ
๐๘. อัฏฐกนิบาต ๑๐ ชาติ
๐๙. นวกนิบาต ๑๒ ชาติ
๑๐. ทสกนิบาต ๑๖ ชาติ
๑๑. เอกาทสกนิบาต ๙ ชาติ
๑๒. ทวาทสนิบาต ๑๐ ชาติ
๑๓. เตรสนิบาต ๑๐ ชาติ
๑๔. ปกิณณกนิบาต ๑๓ ชาติ
๑๕. วิสตินิบาต ๑๔ ชาติ
๑๖. ติงสตินิบาต ๑๐ ชาติ
๑๗. จัตตาฬีสนิบาต ๕ ชาติ


ขุททกนิกายภาค ๒
๑๘. ปัญญาสนิบาต ๓ ชาติ
๑๙. สัฏฐินิบาต ๒ ชาติ
๒๐. สัตตตินิบาต ๒ ชาติ
๒๑. อสีตินิบาต ๕ ชาติ
๒๒. มหานิบาต ๑๐ ชาติ

อปัณณกชาดก
๑.เสวยพระชาติเป็น​ พ่อค้าเกวียน​
ทรงตรัสเรื่อง​ ผู้นำที่มีปัญญา
๒.เสวยพระชาติเป็น​ พ่อค้าเกวียน
ทรงตรัสเรื่อง​ ผู้ไม่ละความพยายาม
๓.เสวยพระชาติเป็น​ วาณิช​พ่อค้าเร่
ทรงตรัสเรื่อง​ วาณิช​ผู้มีใจโลเล
๔.เสวยพระชาติเป็น​ มหาเศรษฐี
ทรงตรัสเรื่อง​ คนฉลาดสร้างตัวได้
๕.เสวยพระชาติเป็น​ พนักงานตีราคาข้าว
ทรงตรัสเรื่อง​ การทำให้ผู้อื่นเสื่อมลาภ
๖.เสวยพระชาติเป็น​ โอรส​พระราชา
ทรงตรัสเรื่อง​ การเป็นผู้สะสมภาระมาก
๗.เสวยพระชาติเป็น​ พระราชา
ทรงตรัสเรื่อง​ บุตรโดยชอบธรรม
๘.เสวยพระชาติเป็น​ อาจารย์
ทรงตรัสเรื่อง​ ความไม่ใจเร็วด่วนได้
๙.เสวยพระชาติเป็น​ ฤาษี​
ทรงตรัสเรื่อง​ การเตือนของเทวทูต​
๑๐.เสวยพระชาติเป็น​ ฤาษี
ทรงตรัสเรื่อง​ การอยู่ให้เป็นสุข