แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เสียงเทศนา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เสียงเทศนา แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์

พระอภิธรรม มหาปัฏฐาน (ปัจจัย ๒๔)


🙏ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก

🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๑
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๒
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๓
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๔
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๕
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๖
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๗
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๘
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๙
🔉พระอภิธรรม มหาปัฎฐาน ๑๐


พระอภิธรรม ปฎิจสมุปบาท

👉 หัวข้อปฎิจสมุปบาทที่สามารถอ่านได้

🔅 ปฎิจจสมุปบาท (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)
        หน้า๑ ความหมายของคำว่า "ปฏิจจสมุปบาท"
        หน้า๒ กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท ๑๒ หัวข้อ

🔅 ปฎิจจสมุปบาทนานาทัศนะ (เสถียร โพธินันทะ)
        หน้า๑ สมบูรณภาพนิยม
        หน้า๒ ปัจจยธรรม ปัจจยะสมุปปัณณธรรม
        หน้า๓ ปฎิจจสมุปบัณณะคืออะไร
        หน้า๔ มัชฌิมาปฏิปทาคืออะไร
        หน้า๕ อวิชชากับภวตัณหา
        หน้า๖ เหตุแห่งภพ
        หน้า๗ 
เหตุแห่งภพ (๒)🙏ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก

🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๑
🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๒
🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๓
🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๔
🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๕
🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๖
🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๗
🔉ปฎิจสมุปบาท ตอนที่ ๘


วันเสาร์

พระอภิธรรม จิตตสังคหวิภาค

จิตตสังคหวิภาค แสดงเรื่องธรรมชาติของจิต ประเภทของจิต ทั้งโดยย่อและโดย พิสดาร ทำให้เข้าใจถึงจิตประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบาก จิต กิริยาจิต มหัคคตจิต และโลกุตตรจิต
🙏ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๑
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๒
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๓
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๔วันจันทร์

พระอภิธรรม ปรมัตถสัจจ


ปรมัตถธรรม
 คือ ธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอน ที่ดำรงลักษณะเฉพาะของตนไว้โดยไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมที่ปฏิเสธ ความเป็นสัตว์ ความเป็นบุคคล ความเป็นตัวตนโดยสิ้นเชิง มี ๔ ประการ คือ จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน

🙏ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก

๑. ปรมัตถสัจจ ๐๑
๒. ปรมัตถสัจจ ๐๒
๓. ปรมัตถสัจจ ๐๓
๔. ปรมัตถสัจจ ๐๔
๕. ปรมัตถสัจจ ๐๕
๖. ปรมัตถสัจจ ๐๖
๗. ปรมัตถสัจจ ๐๗
๘. ปรมัตถสัจจ ๐๘
๙. ปรมัตถสัจจ ๐๙
๑๐. ปรมัตถสัจจ ๑๐
๑๑. ปรมัตถสัจจ ๑๑
๑๒. ปรมัตถสัจจ ๑๒