เสียงธรรมเทศนา 🔊

 รวมไฟล์เสียงธรรมบรรยายที่น่าฟัง

🔅 
ธรรมบรรยายโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ
🔉พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑
🔉พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒
🔉พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๓ 
🔉พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๔
🔉พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕
🔉พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๖
🔉พุทธกิจ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๗


🔅 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
 🙏 หมวดการศึกษาพระธรรม  
พระไตรปิฎกต้องศึกษาให้ดี 👉⏯
วิธีการศึกษาพระธรรม 👉⏯
การตรึกในธรรม 👉⏯
ศึกษาพุทธคุณ 👉⏯ 
แก่นธรรม
 👉⏯
เป้าหมายของพระพุทธศาสนา  👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๑ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๒ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๓ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๔ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๕ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๖ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๗ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๘ 👉⏯
คัมภีร์มหานิทเทส ๙ 👉⏯
จูฬนิทเทส ๑ 👉⏯
จูฬนิทเทส ๒ 👉⏯
จูฬนิทเทส ๓ 👉⏯

แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๑ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๒ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๓ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๔ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๕ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๖ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๗ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๘ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๙ 👉⏯
แนวทางเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้อง ๑๐
 👉⏯

🙏 หมวด พระสูตร  
มหาปทานสูตร ๑ 👉⏯
มหาปทานสูตร ๒ 👉⏯
มหาปทานสูตร ๓ 👉⏯
มงคลสูตร ๑ 👉⏯
มงคลสูตร ๒ 👉⏯
จูฬสีหนาทสูตร 
👉⏯
มหาสีหนาทสูตร 👉⏯
มหาทุกขักขักขันธสูตร 
👉⏯
จูฬทุกขักขันธสูตร 
👉⏯
อนุมานสูตร 
👉⏯
เจโตขีลสูตร 
👉⏯
วนปัตถสูตร 
👉⏯
มธุบิณฑิกสูตร 
👉⏯
เทวธาวิตักกสูตร 
👉⏯
ตักกสัณฐานสูตร 
👉⏯
กกจูปมสูตร โอปัมมวรรค 
👉⏯
อลคัททูปมสูตร ธรรมข้อเปรียบเทียบด้วยอสรพิษ
 👉⏯
วัมมิกสูตร
 👉⏯
รถวินีตสูตร
 👉⏯
นิวาปสูตร
 👉⏯
ปาสราสิสูตร
 👉⏯
จูฬหัตถิปโทปมสูตร
 👉⏯
มหาหัตถิปโทปมสูตร
 👉⏯
จูฬ-มหาสาโรปมสูตร
 👉⏯
จูฬโคสิงคาลสูตร
 👉⏯
มหาโคสิงคาลสูตร
 👉⏯
มหา-จูฬโคปาลสูตร
 👉⏯
จูฬสัจจกรสูตร
 👉⏯
จูฬตัณหาสังขยสูตร
 👉⏯
มหาตัณหาสังขยสูตร
 👉⏯
มหาอ้สสปุรสูตร
 👉⏯
จูฬอัสสปุรสูตร
 👉⏯
สาเลยกสูตร จุฬยมกวรรค
 👉⏯ 
มหาเวทัลลสููตร 👉⏯ 
จูฬเวทัลลสูตร
 👉⏯ 
จูฬธรรมสมาทานสูตร
 👉⏯
วีมังสกสูตร
 👉⏯
อุโบสถสูตร 👉⏯
กธนาสูตร ว่าด้วยความโกรธ
 👉⏯
โกสัมพียสูตร
 👉⏯
พรหมนิมันตนิกสูตร
 👉⏯
มารตัชชนียสูตร
 👉⏯
กันทรกสูตร
 👉⏯
อัฎฐนาครสูตร
 👉⏯
เสขปฎิปทาสูตร
 👉⏯
โปตลียสูตร
 👉⏯
ชีวกสูตร  👉⏯
อุปาลิวาทสูตร
  👉⏯
กุกกุโรวาทสูตร
  👉⏯
อภัยราชกุมารสูตร
  👉⏯
พหุเวทนียสูตร
  👉⏯
เหมวัตตสูตร เรื่องของยักษ์
 
 👉⏯
กาลามาสูตร
 👉⏯
ตมสูตร บุคคลสี่จำพวก
 👉⏯
อันธสูตร
 👉⏯
สุมนสุตร
 👉⏯
ธรรมราชา 👉⏯
ขัคควิสานสูตร พระปัจเจกพุทธเจ้า 👉⏯
อุรคสูตร 👉⏯
ธนิยสูตร
 👉⏯
พุทธคุณ - อามคันธสูตร 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๑.พระปัญญาคุณ 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๒.ความสำคัญของอรรถกถา 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๓.จักร๔ 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๔..ทรงเจริญกรุณา-ธรรมมีอุปการะ 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๕.มหาบุรุษ-กำจัดส่วนสุดทั้งสอง 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๖.โทษของวัตถุ-ลักษณะของกาม 👉⏯

ทสุตตรสูตร ๗.อยู่ด้วยความไม่ประมาท-อสัทธรรม๗
 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๘.เหตุเพี่อปัญญา 👉⏯
ทสุตตรสูตร ๙.อภิภายตนะ๘ 👉⏯
ผัสสายตนสูตร 👉⏯
สัตตัฏฐานสูตร 👉⏯
พธิราชกุมารสูตร 👉⏯
สักกปัญหสูตร
 👉⏯
อนังคณสูตร  👉⏯
อากังเขยยสูตร  👉⏯
วัตถูปมสูตร  👉⏯
สัลเลขสูตร  👉⏯
สัมมาทิฏฐิสูตร ๑  👉⏯
สัมมาทิฏฐิสูตร ๒  👉⏯
ปฐมผัสสายตนสูตร 👉⏯
สัตตฐานสูตร เหตุเจ็ดประการ 👉⏯
มหาปรินิพพานสูตร ๑ 👉⏯
มหาปรินิพพานสูตร ๒ 👉⏯
มหาปรินิพพานสูตร ๓ 👉⏯
มหาปรินิพพานสูตร ๔ 👉⏯
มหาปรินิพพานสูตร ๕ 👉⏯
มหาปรินิพพานสูตร ๖
 👉⏯
โลภสูตร 👉⏯
โทสะ โมหะ โกธะ มานะสูตร 👉⏯
มานะ โลภะ โทสะ สูตรที่ ๒ 👉⏯
โมหสูตรที่ ๓ กามสูตร 👉⏯
สัพพสูตร 👉⏯
เสขสูตร 👉⏯
โมทสูตร ปุคคลสูตร 👉⏯
จิตตฌายีสูตร ผลของบุญจิตผ่องใส 👉⏯
อุโภอัตถสูตร เวปุลลปัพพตสูตร 👉⏯
ทานสูตร เมตตาภาวนาสูตร 👉⏯
ทุกนิบาต ภิกขุสูตร 👉⏯
ตปนียสูตร สีลสูตร
 👉⏯
อาตาปีสูตร 👉⏯
กุหนาสูตร โสมนัสสสูตร 👉⏯
วิตักกสูตร พุทธคุณ ๑ 👉⏯
วิตักกสูตร พุทธคุณ ๒ 👉⏯
วิตักกสูตร พุทธคุณ ๓ 👉⏯
วิตักกสูตร พุทธคุณ ๔ 👉⏯
วิตักกสูตร พุทธคุณ ๕ 👉⏯
วิตักกสูตร พุทธคุณ ๖ 👉⏯
ธรรมสูตร วิชชา ปัญญา  👉⏯
อชาต ธาตุ สัลลานสูตร 👉⏯
สิกขา ชาคริย อปาย ทิฏฐิสูตร 👉⏯
ติกนิบาต อกุศลมูล ธาตุสูตร 👉⏯
เวทนาสูตร 👉⏯
อาสวะ ตัณหา มารเธยยสูตร 👉⏯
ปุญญกิริยาวัตถุ จักขุสูตร 👉⏯
อินทริย อัทธาสูตร 👉⏯
ทุจริต สุจริต สุจิ มุนี ราคสูตร 👉⏯
มิจฉาทิฐิ นิสสรณ รูปสูตร 👉⏯
ปุตตสูตรที่ ๑ บุตร สรณะ 👉⏯

ปุตตสูตรที่ ๒ ศีล 👉⏯
สุข ภินทน ธาตุ ปริหานสูตร 👉⏯
วิตักก สักการ สัทท จวมานสูตร 👉⏯
โลกสูตร 👉⏯
อสุภสูตร 👉⏯
ธรรมสูตร อันธการสูตร 👉⏯
มลสูตร เทวทัตสูตร 👉⏯
ปัญจมวรรค ปสาทสูตร 👉⏯
ชีวิตสูตร สังฆาฏิสูตร อัคคิสูตร 👉⏯
อัคคิ อุปปริกขยะ อุปปัตติสูตร 👉⏯
กัลยาณสูตร 👉⏯
ทานสูตร 👉⏯
ธรรมสูตร วิชชาสาม 👉⏯
จตุกกนิบาต พราหมณสูตร 👉⏯
จัตตาริสูตร ชานสูตร 👉⏯
สมณสูตร สีลสูตร 👉⏯
พรหมสูตร กุหนาสูตร-การหลอกลวง 👉⏯
ปุริสสูตร 👉⏯
จรสูตร 👉⏯
สัมปันนสูตร 👉⏯
โลกสูตร พุทธคุณ
 👉⏯

🙏 
วิสุทธิมรรค
วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ๑ 👉⏯
วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ๒ 👉⏯
วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ๓ 👉⏯
วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ๔ 👉⏯
วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ๕ 👉⏯
วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ๖ 👉⏯
วิสุทธิมรรค สีลนิเทส ๗
 👉⏯

วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๑ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๒ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๓ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๔ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๕ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๖
 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๗ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๘ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๙ 👉⏯
วิสุทธิมรรค ปัญญานิเทส ๑๐ 👉⏯

 🙏 มหาสติปัฎฐาน
อุทเทส ๑ 👉⏯
อุทเทส ๒ 👉⏯
อุทเทส ๓ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๑
 👉⏯
กายานุปัสสนา ๒ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๓ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๔ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๕ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๖ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๗ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๘ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๙ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๑๐ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๑๑ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๑๒ 👉⏯
กายานุปัสสนา ๑๓ 👉⏯
เวทนานุปัสสนา ๑ 👉⏯
เวทนานุปัสสนา ๒
 👉⏯
เวทนานุปัสสนา ๓ 👉⏯
เวทนานุปัสสนา ๔
 👉⏯
เวทนานุปัสสนา ๕ 👉⏯
จิตตานุปัสสนา ๑ 👉⏯
จิตตานุปัสสนา ๒ 👉⏯
จิตตานุปัสสนา ๓ 👉⏯
จิตตานุปัสสนา ๔ 👉⏯
จิตตานุปัสสนา ๕ 👉⏯
จิตตานุปัสสนา ๖ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ ๑ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ ๒ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ ๑ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ ๒ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ ๓ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ ๔ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ ๕ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ ๖ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ ๑ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ ๒ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ ๓ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ ๔ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ ๕ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ ๖ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ ๗ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา โพชฌงค์บรรพ ๑ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา โพชฌงค์บรรพ ๒ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา โพชฌงค์บรรพ ๓ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา โพชฌงค์บรรพ ๔ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๑ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๒
 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๓ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๔ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๕ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๖ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๗ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๘ 👉⏯
ธัมมานุปัสสนา สัจจบรรพ ๙
 👉⏯

 🙏 
หมวดไตรสรณะ  
ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นอริยทรัพย์ 👉⏯
พุทธคุณตามความเป็นจริง ๘ ประการ  
👉⏯
พระมหากรุณาสมบัติญาณ 
👉⏯
พุทธบารมี 👉⏯ 
วิริยบารมี
 👉⏯ 
ศรัทธาในพุทธคุณ
 👉⏯
เจริญพุทธคุณ
 👉⏯ 
การถึงไตรสรณคมน์ 👉⏯
การถึงสรณคม-การนอบน้อม
 👉⏯
จุดเริ่มทางพ้นทุกข์ ๑ 👉⏯
จุดเริ่มทางพ้นทุกข์ ๒ 👉⏯
จุดเริ่มทางพ้นทุกข์ ๓ 👉⏯
จุดเริ่มทางพ้นทุกข์ ๔ 👉⏯
จุดเริ่มทางพ้นทุกข์ ๕ 👉⏯
จุดเริ่มทางพ้นทุกข์ ๖
 👉⏯
สรรเสริญพระรัตนตรัย ๑ 👉⏯
สรรเสริญพระรัตนตรัย ๒ 👉⏯
สรรเสริญพระรัตนตรัย ๓ 👉⏯
สรรเสริญพระรัตนตรัย ๔ 👉⏯
สรรเสริญพระรัตนตรัย ๕
 👉⏯

🙏 หมวดกุศล, พรหมวิหาร
ขุมทรัพย์คือบุญ 👉⏯
การมีอริยทรัพย์ 👉⏯
บุญที่มีบุญมากมีอานิสงค์มาก👉⏯
อานิสงส์เข้าถึงพระรัตนตรัย 👉⏯ 
การตั้งมั่นในพระพุทธคุณ
 👉⏯ 
การให้ทาน รักษาศีล
 👉⏯
เจริญเมตตา 👉⏯
วิธีเจริญเมตตา 👉⏯
ชำระจิต ชำระศีล 👉⏯
อุบายกำจัดโทสะ 👉⏯
ลักษณะเมตตา
 👉⏯
พุทธคุณ อุบายระงับ 👉⏯
วิปัสสนา-แสวงหากุศล 👉⏯
พรหมวิหาร ๑ 👉⏯
อุบายละอกุศล 👉⏯
ทบทวน ลักษณะสติ
 👉⏯
พรหมวิหาร ๒ 👉⏯
ละอกุศลวิตก 👉⏯
พรหมวิหาร โคปาลกสูตร 👉⏯
พรหมวิหาร ๓ 👉⏯
พรหมวิหาร ๔
 👉⏯
พรหมวิหาร มฆเทวสูตร 👉⏯
พรหมวิหาร ตาลบุตรสูต 👉⏯

🙏 หมวดกรรม  
กรรมบท เรื่องกรรม ๑ 👉⏯
กรรมบท เรื่องกรรม ๒ 👉⏯
กรรมบท เรื่องกรรม ๓ 
👉⏯
กรรมบท เรื่องกรรม ๔ 
👉⏯
วจีกรรม 👉⏯
กรรม 👉⏯

🙏  หมวดศีล  
กล่าวถึงการรักษาศีล 👉⏯
ศีล การเจริญพรหมวิหาร 👉⏯
อานิสงส์ของศีล บุญอุทิศผู้ล่วงลับที่ได้ผล 👉⏯

🙏  หมวดอรรถาธิบาย
ปฏิจจสมุปบาท  👉⏯
สุญญตา  👉⏯
บทนำ-คัมภีร์อิติวุตตกะ
  👉⏯
เริ่มต้น อิติวุตตกะ  👉⏯
ปรมัตถทีปนี อิติวุตตกวรรณนา 👉⏯
อธิบายบท ภควา
 👉⏯
อธิบาย อรหตา อรหัง 👉⏯
เหตุผลที่กล่าว วุตฺตํ ไว้สองครั้ง 👉⏯
อธิบาย อิติศัพท์ ปาฏิหาริย์ สุตะ 👉⏯
กล่าวคำนิทานไว้ทำไม 👉⏯
ว่าด้วยปุจฉาห้า 👉⏯

🙏  ปกิณกะ  
คำอาราธนาธรรม
 👉⏯
บุญคุณพ่อแม่ จากพรหมสูตร
 👉⏯
อาสาฬหบูชา  👉⏯
เรื่องลูกอกตัญญู จารึกในพระไตรปิฎก
  👉⏯
พระปัจเจกพุทธเจ้า 👉⏯
คาถานอบน้อม 👉⏯
พระเวสสันดร 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๑ 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๒ 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๓ 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๔ 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๕ 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๖ 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๗ 👉⏯
ถามตอบเรื่องพุทธธรรม ๘
 👉⏯

🙏  ชาดก  
อุทัยชาดก   👉⏯
ทสรถชาดก 👉⏯
จิตตสัมภูตชาดก 👉⏯
สัมภวกุมาร 👉⏯
หัตถิปาลชาดก 👉⏯
มหากปินชาดก
 👉⏯
โสนกชาดก 👉⏯

🙏  พุทธวงศ์, พุทธคุณ  
สุเมธบัณฑิต 👉⏯
พุทธคุณ-สุเมธกถา 👉⏯
สุเมธกถา ๑ 👉⏯
สุเมธกถา ๒ 👉⏯
สุเมธกถา ๓ 👉⏯
สัมมาสมาธิ-คำว่าพุทโธ-สุเมธกถา 👉⏯
ทานบารมี-ศีลบารมี
 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๑ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๒ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๓ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๔ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๕ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๖ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๗ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๘ 👉⏯
พุทธคุณจากพระสูตร ๙
 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๑ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๒ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๓ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๔ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๕ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๖ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๗ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๘ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๙ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๑๐ 👉⏯
คัมภีร์ พุทธวงศ์ ๑๑ 👉⏯
จริยาปิฎก ๑ 👉⏯
จริยาปิฎก ๒ 👉⏯
จริยาปิฎก ๓ 👉⏯
จริยาปิฎก ๔ 👉⏯
จริยาปิฎก ๕ 👉⏯
จริยาปิฎก ๖ 👉⏯
จริยาปิฎก ๗ 👉⏯
จริยาปิฎก ๘ 👉⏯
จริยาปิฎก ๙ 👉⏯
จริยาปิฎก ๑๐ 👉⏯
จริยาปิฎก ๑๑
 👉⏯

🙏  หมวดวัตร, คาถา  
คาถาที่ ๑ 👉⏯
คาถาที่ ๒ 👉⏯
คาถาที่ ๕ 👉⏯
คาถาที่ ๙ 👉⏯
คาถาที่ ๑๕ 👉⏯
คาถาที่ ๑๗ 👉⏯
คาถาที่ ๒๒ 👉⏯
คาถาที่ ๒๗ 👉⏯
คาถาที่ ๓๗ 👉⏯
อิสิทาสี เถรีคาถา 👉⏯
เถรคาถา ๑ 👉⏯
เถรคาถา ๒ 👉⏯
สุภูติเถรคาถา 👉⏯
มหาโกฏฐิตเถรคาถา 👉⏯
กังขาเรวตเถรคาถา 👉⏯
พระปุณณมันตา ทัพพเถรคาถา 👉⏯
เถรีคาถา พระมหาปชาบดีโคตมี 👉⏯
อุบาลี เถรคา
 👉⏯
พุทธอุทาน ๑ 👉⏯
พุทธอุทาน ๒ 👉⏯
พุทธอุทาน ๓ 👉⏯
พุทธอุทาน ๔ 👉⏯
พุทธอุทาน ๕ 👉⏯
พุทธอุทาน ๖ 👉⏯
พุทธอุทาน ๗ 👉⏯
พุทธอุทาน ๘ 👉⏯
พุทธอุทาน ๙ 👉⏯
พุทธอุทาน ๑๐ 👉⏯
พุทธอุทาน ๑๑ 👉⏯
พุทธอุทาน ๑๒
 👉⏯

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น