แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พระอภิธรรม จิตตสังคหวิภาค

จิตตสังคหวิภาค แสดงเรื่องธรรมชาติของจิต ประเภทของจิต ทั้งโดยย่อและโดย พิสดาร ทำให้เข้าใจถึงจิตประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบาก จิต กิริยาจิต มหัคคตจิต และโลกุตตรจิต
🙏ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๑
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๒
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๓
🔉จิตตสังคหวิภาค ๐๔วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พระอภิธรรม ปรมัตถสัจจ


ปรมัตถธรรม
 คือ ธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอน ที่ดำรงลักษณะเฉพาะของตนไว้โดยไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมที่ปฏิเสธ ความเป็นสัตว์ ความเป็นบุคคล ความเป็นตัวตนโดยสิ้นเชิง มี ๔ ประการ คือ จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน

🙏ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก

๑. ปรมัตถสัจจ ๐๑
๒. ปรมัตถสัจจ ๐๒
๓. ปรมัตถสัจจ ๐๓
๔. ปรมัตถสัจจ ๐๔
๕. ปรมัตถสัจจ ๐๕
๖. ปรมัตถสัจจ ๐๖
๗. ปรมัตถสัจจ ๐๗
๘. ปรมัตถสัจจ ๐๘
๙. ปรมัตถสัจจ ๐๙
๑๐. ปรมัตถสัจจ ๑๐
๑๑. ปรมัตถสัจจ ๑๑
๑๒. ปรมัตถสัจจ ๑๒