แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โสตะธรรม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โสตะธรรม แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์

พระอรหันต์

พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล
🔈 พระอัญญาโกณฑัญญะ  เอตทัคคะในทางรัตตัญญู
🔈 พระวัปปเถระ  
🔈 พระภัททิยเถระ   เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง
🔈 พระมหานามเถระ
🔈 พระมหาอัสสชิเถระ
🔈 พระยสเถระ
🔈 พระวิมลเถระ
🔈 พระสุพาหุเถระ
🔈 พระปุณณชิเถระ
🔈 พระควัมปติเถระ
🔈 พระอุรุเวลกัสสปเถระ
🔈 พระนทีกัสสปเถระ
🔈 พระคยากัสสปเถระ
🔈 พระสารีบุตรเถระ
🔈พระโมคคัลลานเถระ
🔈พระมหากัสสปเถระ
🔈พระมหากัจจายนเถระ
🔈พระอชิตเถระ
🔈พระติสสเมตเตยยเถระ
🔈พระปุณณกเถระ
🔈พระเมตตคูเถระ
🔈พระโธตกเถระ
🔈พระอุปสีวเถระ
🔈พระนันทกเถระ
🔈พระเหมกเถระ
🔈พระโตเทยยเถระ
🔈พระกัปปเถระ
🔈พระชตุกัณณีเถระ
🔈พระภัทราวุธเถระ
🔈พระอุทยเถระ
🔈พระโปสาลเถระ
🔈พระโมฆราชเถระ
🔈พระปิงคิยเถระ
🔈พระราธเถระ
🔈พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
🔈พระกาฬุทายีเถระ
🔈พระนันทเถระ
🔈พระราหุลเถระ
🔈พระอุบาลีเถระ
🔈พระภัททิยเถระ
🔈พระอนุรุทธเถระ
🔈พระอานนทเถระ
🔈พระภคุเถระ
🔈พระกิมพิลเถระ
🔈พระโสณโกฬิวิสเถระ
🔈พระรัฏฐปาลเถระ
🔈พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
🔈พระมหาปัณถกเถระ
🔈พระจูฬปัณถกเถระ
🔈พระโสณกุฏิกัณณเถระ
🔈พระลกุณฏกภัทิยเถระ
🔈.พระสุภูติเถระ
🔈พระกังขาเรวตเถระ
🔈พระวักกลิเถระ
🔈พระโกณฑธานเถระ
🔈พระวังคีสเถระ
🔈พระปิลินทวัจฉเถระ
🔈พระกุมารกัสสปเถระ
🔈พระมหาโกฏฐิตเถระ
🔈พระโสภิตเถระ
🔈พระนันทกเถระ
🔈พระมหากัปปินเถระ
🔈พระสาคตเถระ
🔈พระอุปเสนเถระ
🔈พระขทิรวนิยเรวัตตเถระ
🔈พระสีวลีเถระ
🔈พระพาหิยทารุจิริยเถระ
🔈พระพากุลเถระ
🔈พระทัพพมัลลบุตรเถระ
🔈พระอุทายีเถระ
🔈พระอุปวาณเถระ
🔈พระเมฆิยเถระ
🔈พระนาคิตเถระ
🔈พระจุนทเถระ
🔈พระยโสชเถระ
🔈พระสภิยเถระ
🔈พระเสลเถระ
🔈พระมหาปรันตปเถระ
🔈พระนาลกเถระ
🔈พระองคุลิมาลเถระ