พุทธประวัติ
🔅 ๔ สังเว โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม
๑.⏯สถานที่แสดง อาทิตตปริยายสูตร เขาพรหมโยนี คยาสีสะ Brahmayoni Hill, Gaya
๒.⏯ปฐมบทสู่แดนพุทธภูมิ An introduction to Buddhabhum - India

🔅
๑. ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ
มองผ่านๆ ข้ามพุทธกาล สู่ยุคอโศก
วัชซีสูญอำนาจ - มคธขึ้นเป็นศูนย์อำนาจ
ถ้าไม่ประมาท ก็ไม่เสื่อม
มคธผ่านสู่ยุคอโศก
ทรัพย์และอำนาจ สู่ความหมายและคุณค่าใหม่
ศิลาจารึกอโศก เป็นของพระเจ้าอโศกมหาราชแน่หรือ
อโศกมหาราช - อโศกธรรม
ธรรมวิชัย: หลักการใหญ่ที่นำเข้าสู่พุทธธรรม
ดูพุทธพจน์แล้ว อ่านธรรมโองการเทียบ
เทียบกันแล้ว ควรสรุปได้
ความกล้าหาญในทางสันติ
เลิกบูชายัญ เพียงเป็นฐาน สู่ความงอกงามในธรรม

🔅 ๒. เฝ้าพระพุทธเจ้า ที่ประทับ
ราชคฤห์: ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศรัทธาและปัญญา นำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ธรรม เป็นอิสระจากคน คนถึงธรรม เป็นอิสระจากสังขาร
เอาธรรมไปเป็นหลักประกันชีวิตและสังคมไว้ให้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม

     🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


ประวัติเรื่องราวต่าง ๆ ของพระโคตมพุทธเจ้า ตลอดถึงเรื่องราวต่างของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ จนถึงดับขันธปรินิพพาน
๐๑.ศากยวงศ์
๐๒.พระโพธิสัตว์จุติ
๐๓.ประสูติ
๐๔.คำทำนายโหราจารย์
๐๕.เสด็จออกบรรพชา
๐๖.ตรัสรู้
๐๗.เสวยวิมุติสุข
๐๘.ปฐมเทศนา
๐๙.พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
 - ๐๙.๑ พรรษาที่ ๑   🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๒ พรรษาที่ ๒-๔   🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๓ พรรษาที่ ๕   🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๔ พรรษาที่ ๖   🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๕ พรรษาที่ ๗   🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๖ พรรษาที่ ๘    🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๗ พรรษาที่ ๙   🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๘ พรรษาที่ ๑๐   🔊 (ไฟล์เสียง)
 - ๐๙.๙ พรรษาที่ ๑๑-๔๕ 
๑๐.ปรินิพพาน

สถานที่หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์๔ สังเวชนียสถาน

แห่งที่๑ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ปักไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังทราบว่าตรงจุดนี้ เป็นที่ที่พระบรมศาสดาออกจากพระครรภ์ของพระมารดา ปัจจุบันสถานที่นี้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดีย และสถานที่ประสูตินี้ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนอินเดีย-เนปาลประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ปัจจุบันสังเวชนียสถานแห่งนี้ ภาษาทางราชการเรียกว่า "ลุมมินเด" แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ยังเรียกว่า "ลุมพินี"


แห่งที่ ๒ วิหารตรัสรู้ สถานที่ตรัสรู้นี้ แต่เดิมทีเดียวในสมัยพุทธกาลนั้น คือตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมืองคยา แคว้นมคธ ซึ่งมีเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองหลวง ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้นี้เรียก ตำบลพุทธคยา ขึ้นอยู่กับจังหวัดคยา (ห่างจากจังหวัดคยา ๑๒ กิโลเมตร) รัฐพิหาร มีเมืองหลวงชื่อ ปัฎนะ หรือ ปัฎนา (หรือชื่อเดิมว่า ปาฎลีบุตร) ;แห่งที่ ๓ ธัมเมกขสถูป คือสถานที่แสดงปฐมเทศนา หรือสถานที่พระตถาคตเจ้าทรงยังพระอนุตรธัมจักให้เป็นไป สถานที่นี้อยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ ห่างจากเมืองประมาณ ๘ กิโลเมตร ซึ่งเมืองพาราณสีนี้อยู่ห่างจากเมืองพุทธคยา สถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร


แห่งที่ ๔ สถูปและวิหารปรินิพพานที่เมืองกุสินารา คือ สถานที่ดับขันธปรินิพพาน ด้วยอนุาทิเสสนิพพานธาตุดับไม่มีส่วนเหลือ คือทั้งกิเลส ทั้งเบญจขันธ์ดับหมด ตามปกติพระอรหันต์ทั่วไปๆไปจะนิพพาน ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกนั้นเป็นการดับกิเลส ส่วนเบญจขันธ์ยังอยู่ เรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพาน หรือนิพพาน เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เพียงแต่จิตเข้าสู่แดนพระนิพพานเท่านั้น เป็นจิตที่สะอาด ไม่มีกิเลส ไม่มีทุกข์แล้ว ดังเช่นพระพุทธเจ้า นิพพานครั้งแรกนี้เมื่อวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ส่วนนิพพานครั้งที่ ๒ ก็คือ อนุปาทิเสสนิพาน ดังได้กล่าวแล้วนั้นเอง สถานที่นิพพานที่พุทธประวัติระบุว่า สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปัจจุบันมีสถูปและวิหารเป็นสัญลักษณ์ เป็นอุทยานที่ได้รับการรักษาจากทางการอินเดียเป็นอย่างดี มีต้นสาละและไม้อื่นปลูกอยู่ทั่วไป ให้ความร่มรื่นพอสมควรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น