G-H-I

G
gain    ลาภ  
gambling    การพนัน  
generosity    จาคะ, ทาน  
gentleness    มัททวะ  
gesture    กายวิญญัติ  
ghee    สัปปิิ  
ghost    เปรต  
gift    ทาน, ทานวัตถุ  
giving    ทาน  
giving up    จาคะ, ปริจจาคะ  
goal    อัตถะ, ปริโยสาน  
god    เทวะ, เทพ, เทวดา  
going forth (from home)    ปัพพัชชา  
good n อัตถะ (adj)    กัลยาณะ, บุญ  
good company    กัลยาณมิตตตา  
gossip    สัมผัปปลาปะ  
grasping    อุปาทาน  
grateful (adj)    กตัญู
gratefulness    กตัญูตา, กตัญูกตเวทิตา 
gratification    อัสสาทะ  
gratitude    กตัญูตา, กตัญูกตเวทิตา  
grave offence    อาบัติถุลลัจจัย  
great entity    มหาภูต  
Great Man    มหาบุรุษ  
Great Renunciation, the    มหาภิเนษกรมณ์   
Great Vehicle    มหายาน
greed    โลภะ  
greediness    มหิจฉตา (ความมักมากอยากใหญ่)  
grief    โทมนัส, โสกะ 
group-meal    คณโภชน์  
Groups of Existence, the Five    ขันธ์ ๕  
growth    อุปจยะ  
grudging    อุปนาหะ  
guidance    นิสสัย (ในวินัย)  
guide    สรณะ, เนตติ  
guiding out    วินัย  
guile    กุหนา 


H
halo    ปภา  
happiness    สุข  
harmlessness    อหิงสา  
harmony    สามัคคี  
harsh speech    ผรุสวาจา  
hate    โทสะ  
hatred    โทสะ, เวร  
health    อาโรคยะ, กัลลตา  
hearer    สาวก
heart    หทัย  
heating element    เตโชธาตุ  
heaven    สัคคะ, สวรรค์  
heavenly abiding    ทิพยวิหาร  
heavenly being    เทพ, เทวดา, ชาวสวรรค์   
heavenly ear    ทิพยโสต
heavenly eye    ทิพยจักษุ  
heedfulness    อัปปมาท  
heedlessness    ปมาทะ, ความประมาท
hell    นิรยะ นรก  
help    สังคหะ  
heptad    สัตตกะ (หมวดเจ็ด)  
here and now    ทิฏฐธรรม, ทิฏฐธัมม์   
hereafter    ปรโลก, สัมปรายะ
heresy    ติตถายตนะ  
heritage    ทายัชชะ (ความเป็นทายาท, มรดก)  
ideation    สัญญา
idleness    โกสัชชะ  
ignoble (adj)    อนริยะ, อนารยะ  
ignorance    อวิชชา  
illimitables     อัปปมัญญา  
illumination    โอภาส  
illusion    ปโมหะ, มายา  
ill-will    พยาบาท  
image    ปฏิมา
I-making    อหังการ  
immaterial (adj)    อรูป  
Immaterial Sphere    อรูปภพ, อรูปโลก  
immoral (adj)    บาป, อกุศล
immortal (adj)    อมตะ  
hermit enlightened one    ปัจเจกพุทธ  
hexad    ฉักกะ (หมวดหก)  
higher mentality    อธิจิตต์  
higher morality    อธิศีล  
higher thought    อธิจิตต์  
higher wisdom    อธิปัญญา  
hindrance    นิวรณ์  
holy life    พรหมจรรย์  
holy men    สมณพราหมณ์  
holy one    พระอริยะ, พระอรหันต์  
homage    นมะ, นมักการะ, ปูชา  
homeless one    อนาคาริก  
homeless life    อนาคาริยะ, ชีวิตอนาคาริก  
honesty    อาชชวะ  
honour    สักการะ, ปูชา  
hostile action    เวร  
householder    คฤหบดี, คฤหัสถ์  
house-life; household life    ฆราวาส, ชีวิตคฤหัสถ์;  การครองเรือน  
human being    มนุษย์  
humility (adj) humble    นิวาตะ; อปจายนะ (ความอ่อนน้อมถ่อมตน)   
hut    กุฎี (กระท่อม)  
hypocrisy    สาเฐยยะ, สาไถย 


I
impartiality    สมานัตตตา  
impediment    ปลิโพธ, กิญจนะ  
impermanence    อนิจจตา  
impermanent (adj)    อนิจจะ, อนิจจัง  
imperturbability    อาเนญชา, อเนญชา  
impulsion    ชวนะ  
impurity    กิเลส, มละ, มลทิน  
in- and out-breathing    อานาปานะ, อัสสาสะ ปัสสาสะ  
incantation    มนต์, มนตร์  
incense stick    ธูป  
inclination    อัชฌาสัย, อธิมุติ  
independent (adj)    อนิสสิต  
indeterminate (adj)    อัพยากฤต 
indifferent feeling    อุเบกขาเวทนา, อทุกขมสุข individual บุคคล  
individuality    อัตตภาวะ, อัตภาพ  
indolence    โกสัชชะ  
industry    อนลสตา, อุฏฐานะ (ความหมั่นขยัน)
inertia    ปฐวีธาตุ  
infinite (adj)    อนันต์  
infinity of consciousness    วิญญาณัญจายตนะ 
infinity of space    อากาสานัญจายตนะ  
inheritance    ทายัชชะ
inner sense-sphere    อัชฌัตติกายตนะ (อายตนะ ภายใน)  
initial application    วิตก  
inquiry    วิมังสา, ปริปุจฉา  
insight    ญาณ, วิปัสสนา  
insight development    วิปัสสนาภาวนา   
jealousy    อิสสา, ความริษยา
insight into the hearts of others    ปรจิตตวิชานน์, เจโตปริยญาณ  
insistence    อภินิเวส  
instigated (adj)    สสังขาริก  
instruction    อนุสาสนี, สาสนะ  
integrity    อาชชวะ  
intention    สังกัปปะ, อธิปปายะ, เจตนา  
intimation    วิญญัติ  
intoxicant    มัชชะ, นํ้าเมา, สุราเมรัย  
intoxicant, mental    อาสวะ  
intrepidity    เวสารัชชะ  
investigation    วิจัย, สันตีรณะ, วิโลกนะ  
investigation of the Dhamma    ธัมมวิจยะ, ธรรม วิจัย
invitation    การนิมนต์, อาราธนา, ปวารณา  
issuer of meals    ภัตตุเทศก์