วันศุกร์

๐๙.๑ พรรษาที่ ๑

พรรษาที่ ๑ จำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี 

ในตอนปลายพรรษาที่ ๑ พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปยังดำบลอุรุเวลา ตำบลใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา แคว้นมคธ อีกครั้งหนึ่งทรงทรมานอุรุเวลากัสสปด้วยอิทิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ จนอุรุเวลกัสสปผู้เป็นคณาจารย์ใหญ่ของนักบวชชฏิล ละทิ้งลัทธิบูชาไฟยอมมอบตัวเป็นพุทธสาวกขอบรรพชา ทำให้ชลฎิผู้น้องอีกสองคนพร้อมบริวารออกบวชตามด้วยทั้งหมด ครั้นบวชแล้วได้ฟังเทศนาอาทิตตปริยายสูตรจากพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จพระอรหัต ทั้งสามพี่น้องคณาจารย์ชฏิลพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดรวมหนึ่งพันองค์ จากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จสู่พระนครราชคฤห์

 • จำพรรษาที่อิสิปตนมฤคทายวัน 
 • โปรดปัญจวัคคีย์ สังฆรัตนะ เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก


 • ทรงแสดงอริยสัจ ๔ 


 • อนัตตลักขณสูตร 
 • ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 


 • สรุปขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา 


 • โปรดพระยสะ และสหาย ๕๔ คน 
 • สาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 • ให้สาวกทั้ง ๖๐ รูป มีอำนาจบวชกุลบุตรได้


 • โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ รูป
 • โปรดชฎิลสามพี่น้อง บวชเป็นเอหิภิกขุ ๑,๐๐๐ รูป
 • แสดงอาทิตตปริยายสูตรสำเร็จพระอรหันต์หมด


 • เสด็จไปราชคฤห์โปรดชาวเมืองและพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบัน


 • วิถีจิต กุศลจิต อกุศลจิต


 • ถวายวัดเวฬุวันเป็นวัดแรก
 • ให้สงฆ์สาวกรับอารามที่มีผู้ถวายได้
 • พระอัญญาโกณฑัญญะบวชปุณณมันตานีบุตร (ลูกน้องสาว) บรรลุอรหันต์
 • ได้ ๒ อัครสาวก พระสารีบุตร, พระโมคคัลลานะ


 • บวชพระมหากัสสปะโดยรับโอวาท ๓ ข้อไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น