วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

๐๙.๔ พรรษาที่ ๖

ในพรรษานี้พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาที่มกุลพรรพต (สันนิษฐาว่า ภูเขานี้อยู่ในแคว้นมคธหรือแคว้นโกศล หรือบริเวณใกล้เคียง) แต่ใน “ปฐมสมโพธิกถา” ระบุว่า “เสด็จไปสถิตบนมกุฎบรรพตทรงทรมานหมู่อสุร เทพยดา และมนุษย์ให้ละเสียพยศอันร้ายแล้วและให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในพรรษาที่ ๖ นี้ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถิคือ การแสดงน้ำคู่กับไฟ เพื่อสยบพวกเดียรถีย์นักบวชนอกศาสนาพุทธ ในที่สุดแห่งยมกปาฏิหาริย์ ธรรมาภิสมัยได้มีแก่พุทธบริษัทเพราะได้เห้นและได้ฟังธรรมเทศนาเป็นอเนก 

 • การอุบัติของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
 • พุทธพยากรณ์ของพระทีปังกรพุทธเจ้า


 • ประเภทของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์


 • อธิบายกัปป์ อสงไขย
 • การแตกดับของโลก


 • ภพภูมิ
 • ความแตกต่างของทวีป


 • นรกภูมิ


 • เทวทูตสูตร


 • โลกันตนรก
 • พุทธศาสนากับความหมายของนรก


 • เปรตภูมิ


 • อสุรกายภูมิ
 • ป่าหิมพานต์และสระอโนดาต


 • เทวภูมิ
 • บุพกรรมของท้าวสักกะ ตอนที่ ๑


 • บุพกรรมของท้าวสักกะ ตอนที่ ๒


 • บุพกรรมของท้าวสักกะ ตอนที่ ๓
 • สงครามของเทพกับอสุระ


 • บุพกรรมของท้าวสักกะ ตอนที่ ๔
 • เหตุกรรมของพระเจ้าสุปปพุทธะ


 • บุพกรรมของท้าวสักกะ ตอนที่ ๕
 • ธิดาทั้ง ๔ ของท้าวสักกะ


 • บุพกรรมของท้าวสักกะ ตอนที่ ๖
 • พระโพธิสัตว์


 • ฌาณ
 • ลำดับชั้นของพรหม


 • นาค
 • ครุฑ
 • คนธรรพ์


 • วลาหกเทพ
 • อายุของเทพ
 • อายุของสัตว์นรก


 • พรหมและยักษ์
 • ที่สุดโลกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น