ก-ข-ค

กตัญู    grateful (adj) 
กตัญูตา, กตัญูกตเวทิตา    gratefulness 
กตัญูตา, กตัญูกตเวทิตา    gratitude 
กถา    talk 
กรรม กัมมันตะ   action 
กรรม   act 
กรรม   deed 
กรรม    Kamma; Karma 
กรรมกิเลส    vices of conduct 
กรรมบถ    course of action
กรุณา, อนุกัมปา    compassion 
กลละ, คัพภะ    embryo 
กลหะ, วิวาท    quarrel 
กัป, กัลป์    aeon 
กัป, กัลป์    eon 
กัปปิยะ    allowable (adj)  
กัมมัญญตา    adaptability 
กัมมัญญตา    wieldiness 
กัลยาณมิตตตา    good company 
กาเมสุมิจฉาจาร    sensual misconduct 
กาเมสุมิจฉาจาร    adultery 
กาเมสุมิจฉาจาร    sexual misconduct 
กาม    sense-pleasure
กาม, กามฉันทะ    sensual desire
กาม, กามสุข, กามคุณ    sensual pleasure
กามตัณหา    craving for sensual pleasures
กามตัณหา    sensual craving 
กามตัณหา    sensuous craving 
กามภพ    Sensual Sphere 
กามภพ, กามโลก    sensuous sphere 
กามภูมิ    Sensual Plane 
กามราคะ    sensual lust 
กามสุขัลลิกานุโยค    sensual indulgence 
กาย    body 
กายกรรม    bodily action 
กายทวาร    bodily avenue 
กายทุจริต    bodily misconduct 
กายวิญญัติ    gesture
กายสังขาร    bodily formation; bodily functions 
กายสุจริต    bodily good conduct
กายานุปัสสนา    contemplation of the body 
กายิกทุกข์    bodily pain 
กายิกสุข    bodily happiness 
กายิกะ (ทางกาย)    bodily (adj)
กายิกะ (ทางกาย)    physical (adj)
การเผยแผ่    propagation 
การไปบิณฑบาต    almsround 
การจาริก; สงสาร (เวียนว่ายตายเกิด)    wandering 
การณะ, โยนิ, วิมังสา    reason 
การนิมนต์, อาราธนา, ปวารณา    invitation
การบัญญัต(สิกขาบท)    laying down
การปฏิบัติ, ปฏิปทา    practice 
การพนัน    gambling
การสวดมนต์    chanting 
การสาธยาย, การสวด    recitation 
กาสาวพัสตร์    saffron robe 
กาสาวพัสตร์    years’ standing
กิเลส    defilement 
กิเลส, มละ, มลทิน    impurity 
กิเลสปรินิพพาน (= สอุปาทิเสสนิพพาน)    Extinction of Impurities 
กิจ    task
กิจ, รส    function 
กิจ, วัตร    duty 
กิตติ, กิตติศัพท์    renown  
กิริยาจิต    functional consciouness 
กุกกุจจะ    worry 
กุฎี (กระท่อม)    hut 
กุลบุตร    clansman 
กุศล    profitable (adj)
กุศล    skilled; skilful (adj)
กุศล    wholesome (adj)
กุศลกรรม    skilful action 
กุศลกรรม    wholesome action 
กุหนา    guile ขณะ    moment 
ขณิกสมาธิ    momentary concentration 
ขณิกาปิติ    momentary joy 
ขยะ, ขัย (ความสิ้นไป, ความหมดไป)    exhaustion 
ขันติ    tolerance 
ขันติ, ขมะ    patience 
ขันติ, อธิวาสนะ    endurance 
ขันธ- ปรินิพพาน (= อนุปาทิเสสนิพพาน)    Extinction of the Five-Khandha-Process 
ขันธ์    aggregate 
ขันธ์    category 
ขันธ์ ๕    Groups of Existence, the Fiveคณโภชน์    group-meal 
คณะ (ในวินัย)    chapter of monks 
คติ    destination 
คติ    bourn 
ครุฐานียบุคคล    respectable person 
คฤหบดี, คฤหัสถ์    householder 
ความเครียด, สารัทธภาวะ    stress 
ความมีสติ    attentiveness 
ความราวราน, ความแตกแยก, (in the Order) สังฆราชี    dissension 
คันถะ    tie 
คันธะ    odour 
คันธารมณ์    odorous object 
คัมภีร์, คันถะ, ปกรณ์    scripture
คัมภีร์, ลึกซึ้ง    profound (adj)
คําเรียกนําหน้าชื่อพระสงฆ์แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระเถระหรือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ (ย่อว่า Ven)    Venerable 
คําเรียกนําหน้าชื่อพระสงฆ์แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระสงฆ์ผ่ายมหายานหรือนักบวชในศาสนาอื่น    Reverend
คาถา    verse 
คามวาสี    village-dweller 
คารวะ    respect 
คารวะ, นมะ, ปูชา    veneration 
คุณ, ลักษณะ, องค์    quality