เ-โ-ไ


เ-
เขมะ, เกษม    safe (adj)
เจโตปริยญาณ (เทียบ)    telepathy 
เจตนา    volition 
เจตสิก    mental activities 
เจตสิก    mental (adj)uncts 
เจตสิก    mental coefficients 
เจตสิก    mental concomitants 
เจตสิก    mental factors 
เจตสิก    mental qualities 
เจตสิกทุกข์    mental pain 
เจตสิกสุข    mental happiness 
เจตสิกะ (ทางใจ)    mental (adj) 
เญยยธัมม์, ไญยธรรม    knowable things 
เตโชธาตุ    heating element 
เตโชธาตุ; การแผ่ (เมตตา บญกุศล ฯลฯ)    radiation 
เถรวาท (นิกายพระพุทธศาสนาดั้งเดิม ฝ่ายใต้ ปัจจุบัน คู่กับ มหายาน)    Theravada
เถระ    elder 
เทพ, เทวดา, ชาวสวรรค์    heavenly being       
เทวะ, เทพ, เทวดา    god 
เทศนา    preaching 
เทศนา, ธรรม    teaching 
เนกขัมมะ    renunciation 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ    Neither Perception Nor Non-Perception, Sphere  of 
เบญจศีล    Five Precepts, the 
เปมะ, เปรม    love 
เปรต    ghost
เภสัช    medicine 
เมตตา    friendliness 
เมตตา    friendliness 
เมตตา    loving-kindness 
เมถุนธรรม    sexual intercourse 
เยภุยยสิกา    decision of the majority 
เวทนา    sensation 
เวทนา    feeling 
เวทนานุปัสสนา    contemplation of the feelings 
เวทยิต    experience 
เวยยาวัจจะ    service 
เวร    hostile action 
เวร    risk 
เวรมณี    abstention 
เวสารัชชะ    intrepidity 
เสขะ    learner 
เสนาสนะ    loathsomeness lodgings 
เหตุ    cause 
เหตุ    root-cause 
เอกพีชี    single-seed 
เอกัคคตา    unification 
เอกัคคตา, จิตตัสเส กัคคตา    one-pointedness of mind 
เอสนา, ปริเยสนา (การแสวงหา)    search; searching                                
เอสนา, คเวสนา, ปริเยสนา    quest 


โ-
โกธะ    anger 
โกธะ    wrath 
โกสัชชะ    idleness 
โกสัชชะ    indolence 
โกสัชชะ, อาลัสยะ    laziness 
โกสัลละ, โกศล, ทักขะ, ทักษะ    skill 
โคจร (ที่เที่ยวบิณฑบาต, ที่หาอาหาร)    alms resort                      
โคจร    resort 
โคตร, กุล, สายตระกูล    clan 
โคตรภู    change-of-lineage 
โจทก์    reprover 
โจทนา    reproving 
โทมนัส, โสกะ    grief 
โทสะ    hate 
โทสะ, เวร    hatred 
โผฏฐัพพะ    tactile object 
โผฏฐัพพะ    touch 
โผฏฐัพพารมณ์, โผฏฐัพพะ    tangible object 
โพชฌงค์    enlightenment factor 
โพชฌงค์    elements of enlightenment 
โพธิ, อภิสัมโพธิ (การตรัสรู้)    enlightenment 
โพธิปักขิยธรรม    enlightenment state 
โภคะ    riches 
โภคะ, ธนะ    wealth 
โมไนย    stillness 
โมฆบุรุษ    foolish man 
โมหะ    dulness; dullness 
โมหะ    delusion 
โยคะ    bond 
โยคะ, ธุระ, ภาระ    yoke 
โรค, พยาธิ (ความเจ็บไข้)    disease        
โลกธรรม    worldly conditions 
โลกธรรม    worldly vicissitudes 
โลกิยะ, โลกีย์    mundane (adj)
โลกิยะ, โลกีย, สามิส    worldly (adj) 
โลกุตตระ    supermundane; supramundane (adj) 
โลกุตตระ    transcendental 
โลภ    acquisitiveness 
โลภะ    greed 
โวหาร    usage 
โสกะ, โศก    sorrow 
โสดาบัน    Stream-Enterer; Stream-Entrant; Stream Winner; Stream-Attainer 
โสดาบัน ผู้สัตตักขัตตุปรมะ    Seven-Times-at-Most Stream-Enterer 
โสดาปัตติผล    Stream-Entry, fruition of 
โสดาปัตติมรรค    Stream-Entry, path of 
โสตะ    ear 
โสมนัส, (เจตสิก) สุข, ปิติ, มุทิตา    joy 
โสวจัสสตา    meekness 
โสวจัสสตา    obedience 
โอฆะ    flood 
โอชา    nutritive essence 
โอตตัปปะ    moral dread 
โอตตัปปะ    fear of blame 
โอปปาติกะ    spontaneously born creature 
โอภาส    illumination 
โอวาท    admonition 
โอวาท    advice 
โอวาท    exhortation 
โอสารณา; ปฏิสังขรณ์    restoration 

ไ-
ไตรลักษณ์    Signs of Being, the Three 
ไตรสรณะ    Refuge, the Threefold 
ไตรสิกขา    Training, the Threefold