วันพฤหัสบดี

ฆ-จ-ฉ-ช-ฌ-ญ-ฐ
ฆราวาส, ชีวิตคฤหัสถ์; การครองเรือน    house-life; household life 
ฆานะ    nose 
ฆานะ    olfactory organ

จ  
จงกรม    walking to and fro 
จตุกกะ (หมวดสี่)    tetrad 
จริต    character 
จริต    temperament 
จักขุ    eye 
จัณฑาล    outcaste 
จาคะ, ทาน    generosity
จาคะ, ปริจจาคะ    giving up
จํานวนพรรษา (ในภิกขุภาวะ หรือในเพศบรรพชิต)    standing (in the Order)
จําพรรษา, วัสสา วาสะ    rains-residence; rains-retreat
จาริก    wander (v)
จิต, จิตต์    cognizance 
จิต, จิตตุบาท, สังกัปปิ, วิตักกะ    thought 
จิต, มโน, นาม    mind 
จิตตานุปัสสนา    contemplation of the mind 
จีวร    robe 
จุติ    decease 
จุติ, อันตรธาน    disappearance

  
ฉักกะ (หมวดหก)    hexad 
ฉัตร (ร่ม)    sunshade 
ฉันทราคะ    lusting wish 
ฉันทะ, เจตนา    will 
ฉันทะ, กาม, ตัณหา, อิจฉา (ความอยาก)    desire 
ฉันทะ, อิจฉา (ความปรารถนา)    wish 
ฉันทะ, อัปปมาทะ    zeal
ฉันทาคติ    partiality

ช  
ชฎิล    matted-hair ascetic 
ชรา    ageing; aging 
ชรา    old age 
ชรา, ชรตา    decay 
ชวนะ    apperception 
ชวนะ    impulsion 
ชัย, วิชัย    conquest 
ชาคริยานุโยค    wakefulness 
ชาดก    birth story 
ชาติ    birth 
ชิวหา    tongue 
ชีวกาล, ชนมกาล, อายุกัป    life-span
ชีวะ, ชีวิตินทรีย์    life-principle 
ชีวิตินทรีย์    life-faculty 
ชีวิตินทรีย์    vitality

ฌ 
ฌาน, ภาวนา    meditation 
ฌาน, อัปปนา    absorption 
ฌาปนกิจ    cremation
ฌาปนสถาน    crematorium
ฌายี, ผู้บําเพ็ญฌาน, นักฌาน, ผู้เจริญ ภาวนา    meditator

ญ 
ญัตติ, ญัติ; วาโยธาตุ    motion 
ญาณ, วิชชา    knowledge  
ญาณ, วิปัสสนา    insight 
ญาณทัสสนะ    knowing and seeing 
ญาติ    kinsman 
ญาติ    relative; relation

ฐ 
ฐาน    causal occasion 
ฐิติ    steadiness

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น