วันพฤหัสบดี

ต-ถ-ท
ตถตา    objectivity 
ตถตา, ยถาภูตธรรม    reality 
ตทังคะ    substitution of opposites 
ตทารมณ์, ตทาลัมพนะ    registration 
ตบะ, พรต    austerities
ตบะ; ธุดงค์    ascetic practices 
ตปะ, ตบะ, อาตปะ, ความเพียรเผากิเลส    ardour 
ตัณหักขยะ    fading away of craving 
ตัณหา    craving
ตัณหา, ปาสา    thirst 
ตัตรมัชฌัตตตา    neutrality, specific 
ตาณะ (ที่พํานัก, ที่ต้านทาน, ที่กันภัย)    shelter
ติกะ (หมวดสาม)    triad
ติกะ (หมวดสาม)    triplet 
ติตถายตนะ    heresy 
ตีติกขา, ขันติ    forbearance


ถัมภะ    obstinacy 
ถัมภะ    rigidity, mental 
ถีนมิทธะ    lethargy and drowsiness 
ถีนะ    lethargy 
ถีนะ, ลีนตา    sloth 
ถูปะ, สถูป, เจติยะ, เจดีย์    monument

             
ทธิ    curds
ทมะ    adjustment 
ทมะ    taming 
ทมะ, สัญญมะ    self-control 
ทยา, อนุทัย (ความปรานีเอ็นดู)    mercy 
ทวาร    door 
ทสกะ (หมวดสิบ)    decad decad 
ทัสสนะ    vision 
ทัสสนะ    seeing 
ทางจันทรคติ    lunar (adj)
ทาน    giving
ทาน, การบริจาค    donation 
ทาน, จาคะ    charity 
ทาน, จาคะ    liberality 
ทาน, ทานวัตถุ    gift
ทาน, อัตถจริยา    benefaction 
ทายก    benefactor 
ทายก    donor 
ทายัชชะ    inheritance 
ทายัชชะ (ความเป็นทายาท, มรดก)    heritage 
ทิฏฐธรรม, ทิฏฐธัมม์    here and now 
ทิฏฐิ    view 
ทิพย์, พรหม    divine 
ทิพยโสต    divine ear 
ทิพยโสต    heavenly ear 
ทิพยโสต    clairaudience 
ทิพยจักษุ    clairvoyance 
ทิพยจักษุ    divine eye 
ทิพยจักษุ    heavenly eye 
ทิพยวิหาร    heavenly abiding 
ทิศ (ทิสา)    quarter 
ทุกกฏ    wrongdoing 
ทุกข์    misery 
ทุกข์    pain 
ทุกข์    suffering 
ทุกข์, อบาย    woe 
ทุกขเวทนา    painful feeling 
ทุกขนิโรธ, นิโรธ    Cessation of Suffering 
ทุกขนิโรธ, นิโรธ    Extinction of Suffering 
ทุกขสมุทัย, สมุทัย    Cause of Suffering 
ทุกขสมุทัย, สมุทัย    Origin of Suffering 
ทุกะ (หมวดสอง)    dyad dyad 
ทุกะ (หมวดสอง)    couplet
ทุจริต    wrong conduct 
ทุจริต, มิจฉาจาร    misconduct 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น