ธ-น-บ
ธรรม    norm 
ธรรม    righteousness 
ธรรม, พระธรรม, ปาพจน์    doctrine 
ธรรมจักร    Wheel of the Law; Wheel of the Doctrine 
ธรรมบรรยาย    disquisition 
ธรรมวิชัย    conquest by piety 
ธรรมารมณ์    cognizable object 
ธรรมารมณ์    mental object 
ธรรมิก, เป็นธรรม    righteous (adj)
ธัมมจักกัปปวัตตนะ    setting in motion (หรือ setting rolling) the  Wheel of the Doctrine 
ธัมมวิจยะ    search of truth 
ธัมมวิจยะ, ธรรม วิจัย    investigation of the Dhamma 
ธัมมา, ธรรม    things 
ธัมมานุ- ปัสสนา    contemplation of the mind-objects 
ธาตุ, มหาภูต, องค์    element 
ธิติ    firmness 
ธุดงค์    austere practices 
ธุระ, ภาระ    burden 
ธูป    incense stick,

น  
นมะ, นมักการะ, ปูชา    homage 
นวกภิกษุ    newly ordained monk 
นวกะ    ennead 
นักบวช, พราหมณ์    priest 
นักรบ, ขัตติยะ, ชนวรรณะกษัตริย์    warrior 
นัตถิกวาท, นัตถิกทิฏฐิ    nihilism 
นาม    name 
นาม, นามธรรม, เจตสิก    mentality 
นามกาย    mental body 
นามรูป    name and form 
นิโรธ    cessation 
นิโรธ    extinction 
นิกาย (แห่งคัมภีร์)    Collection  
นิกาย (แห่งศาสนา)    School
นิกาย    sect 
นิทเทส    demonstration 
นิทเทส, วรรณนา    exposition 
นิทาน (เหตุ, ที่มา)    provenance 
นิทาน (ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อความสนุกสนานในภาษาไทย แต่หมายถึง เหตุ, ที่มา)    source 
นิพพาน    Nibbàna; Nirvàõa 
นิพพิทา    dispassion 
นิมิต    sign 
นิมิต, นิมิตต์    mental image 
นิมิต, มงคล    omen ; good omen 
นิรยะ นรก    hell
นิรามิส    unworldly (adj)
นิวรณ์    obstruction 
นิวรณ์    hindrance 
นิวาตะ; อปจายนะ (ความอ่อนน้อมถ่อมตน)    humility (adj) humble
นิสสรณะ    escape 
นิสสัย (ในวินัย)    dependence 
นิสสัย (ในวินัย)    guidance 
นิสสัย (ที่อาศัย); อุปถัมภ์    support 

บ                               
บท    term 
บริโภค (เสวย; ใช้กับสมบัติความสุข เปนตน); อัสสาทะ    enjoyment 
บริกรรม (การตระเตรียม)    preparation 
บริขาร    equipment 
บริขาร, ปัจจัย    requisite 
บริวาร (สิ่งของ)    accessory
บังสุกุลจีวร    rag-robe 
บังสุกุลจีวร    refuse-rag-robe 
บัญญัติ    concept
บัญญัติ    description 
บัณเฑาะก์ (กายเป็นชายใจเป็นหญิง)    eunuch 
บัณฑิต    wise man 
บาตร    alms-bowl 
บาป    bad 
บาป    evil 
บาป, ชั่ว    wicked (adj)
บาป, อกุศล    immoral (adj)
บาปกรรม    demeritorious action 
บารมี    perfection 
บิณฑบาต, การไปบิณฑบาต    alms-gathering 
บุคคล    individual
บุคคล    person 
บุญ    merit 
บุญกรรม    meritorious action 
บุณมี, บูรณมี, วันเพ็ญ    full moon; full-moon day 
บุพเพนิวาส    former habitation 
บุพกรณ์   former action 
บุพการี   previous benefactor 
บุพกิจ   preliminary duties