ป-ผ
ปโมหะ, มายา    illusion 
ปกติศีล    natural virtue 
ปฏิเวธ, นิพเพธ    penetration 
ปฏิโลม    reverse order 
ปฏิกูล    loathsome (adj)
ปฏิกูล    repulsive (adj)
ปฏิคาหก, ลาภี    recipient 
ปฏิฆะ    repugnance 
ปฏิฆะ    repulsion 
ปฏิฆะ    resentment 
ปฏิฆะ    resistance 
ปฏิฆะ; อรติ    aversion 
ปฏิจจสมุปบาท    conditioned genesis 
ปฏิจจสมุปบาท    dependent origination 
ปฏิทินจันทรคติ    lunar calendar 
ปฏิปักข์    opposite (adj) 
ปฏิภาค    counterpart
ปฏิภาณ    perspicuity 
ปฏิมา    image 
ปฏิรูปเทสวาส    dwelling in a favourable place 
ปฏิรูปเทสวาส    living in befitting places 
ปฏิสนธิ    conception 
ปฏิสนธิ    reconnection 
ปฏิสนธิ    relinking 
ปฏิสัมภิทา    analytic insight 
ปฏิสัมภิทา    discrimination 
ปฏิสาราณียกรรม    reconciliation 
ปฐวี, ปฐวีธาตุ    earth 
ปฐวีธาตุ    extension, the element of
ปฐวีธาตุ    inertia 
ปฐวีธาตุ    solid element 
ปธาน, วายามะ, ปรักกมะ, ความเพียร,  ปัคคหะ, ปัคคาหะ    exertion 
ปธาน, วิริยะ    striving 
ปธาน, วิริยะ, วายามะ    endeavour 
ปปัญจะ    diversification 
ปภา    halo 
ปมาทะ, ความประมาท    heedlessness 
ปมาทะ, ความประมาท    carelessness 
ปมาทะ, ความประมาท    negligence 
ปรโลก    other world 
ปรโลก, สัมปรายะ    hereafter 
ปรจิตตวิชานน์,  เจโตปริยญาณ    insight into the hearts of others 
ปรมัตถ์    ultimate sense; ultimate reality 
ปรมัตถ์    absolute sense 
ปรมัตถสัจจะ    absolute truth 
ประโยชน์สุข, หิตสุข    welfare
ปราภวะ (ความเสื่อม)    decline 
ปราภวะ (ความเสื่อม), อบาย    downfall 
ปริเทวะ    lamentation 
ปริจจาคะ    renouncing 
ปรินิพพาน    Parinirvana 
ปริปากะ    maturity 
ปริพาชก    wandering ascetic; wanderer 
ปริยาย, อาการ    manner 
ปริยุฏฐานะ, ปปัญจะ    obsession 
ปริวาส    probation 
ปลาสะ    disparaging 
ปลาสะ    domineering 
ปลาสะ, สารัมภะ    rivalry 
ปลิโพธ, กิญจนะ    impediment 
ปสาทะ, อัสสาทะ    satisfaction 
ปหานะ    overcoming 
ปหานะ, จาคะ (การ สละ; การละ)    abandoning; abandonment 
ปัจเจกพุทธ    hermit enlightened one 
ปัจจเวกขณ์    review; reviewing 
ปัจจันตชนบท    border district 
ปัจจัย    condition 
ปัจจุปัฏฐาน    manifestation 
ปัญจกะ (หมวดห้า)    pentad 
ปัญญา    understanding 
ปัญญา    wisdom 
ปัญหา    question 
ปัตติ (การบรรลุ)    reaching 
ปัพพัชชา    going forth (from home) 
ปัพพาชนียกรรม    banishment 
ปัสสัทธิ    relaxation 
ปัสสัทธิ, สมถะ    tranquillity 
ปัสสาสะ (การหายใจออก)    breathing out 
ปาคุญญตา; โกศล    proficiency 
ปาฏิโมกข์    fundamental precepts 
ปาฏิหาริย์    marvel 
ปาฏิหาริย์    miracle 
ปาฏิหาริย์    wonder 
ปาณาติบาต    destruction of life 
ปาณาติบาต    killing 
ปาติโมกข์, กิจ, ธุระ, พันธะ    obligations 
ปาทุกา    shoe 
ปาปสหายตา (ความมีเพื่อนชั่ว)    bad company 
ปาริสุทธิ, วิสุทธิ    purity 
ปาสาทิกะ (น่าเลื่อมใส)    pleasing (adj)
ปิฎก, คัมภีร์    canon  
ปิติ    zest 
ปิติ    enthusiasm 
ปิติ    rapture 
ปิตุฆาต    patricide 
ปิยวาจา    kindly speech 
ปิสุณวาจา, ปิสุณาวาจา, เปสุญวาท    slander 
ปิสุณาวาจา, เปสุญวาท    malicious speech 
ปุถุชน    worldling 
ปุนชาติ, ปุนภพ, ชาติหนา,  ปรโลก    next life; next world 
ปุนภพ, ชาติใหม่, การเกิดใหม่    rebirth 
ปุพเพนิวาสา นุสสติญาณ    remembrance of previous births 
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (เทียบ)    retrocognition 
ปุริมชาติ, บุพชาติ, ชาติก่อน    previous life 
ปุริสภาวะ, ปุริสินทรีย์    masculinity

ผ  
ผรุสวาจา    harsh speech 
ผล, วิบาก    fruit; fruition 
ผล, วิบาก    result 
ผัสสะ    contact 
ผัสสะ    sense-impression 
ผาสุก    comfort