วันพฤหัสบดี

พ-ภพยสนะ, หายนะ, วินาส, ปหานะ, ขยะ    destruction 
พยาธิ    affliction 
พยาบาท    ill-will 
พร    boon  
พร, มงคล, อนุโมทนา, ภควา (พระผู้มีพระภาค)    Blessed One, the 
พรหมจรรย์    divine life 
พรหมจรรย์    Brahma-faring 
พรหมจรรย์    holy life 
พรหมจรรย์, ชีวิตสมณะ    monastic life 
พรหมจารี    Brahma-farer 
พรหมวิหาร    divine abiding 
พรหมวิหาร    sublime states 
พรหมวิหาร    superme dwellings 
พรหมวิหาร    supreme abidings 
พระเจ้าจักรพรรดิ    wheel-turning monarch 
พระโพธิสัตว์    Bodhisatta; Bodhisattva 
พระไตรปิฎก    Pali Canon 
พระคันธกุฎี    Fragrant Cell, the 
พระคันธกุฎี    Fragrant Cell, the 
พระคามวาสี    town-monk 
พระตถาคต    Perfect One, the 
พระธรรม    Law, the 
พระธรรม    Teaching; Teachings, the 
พระธรรม, คําสอน    message 
พระธรรม, ธรรม    Dhamma; Dharma, the 
พระธาตุ, พระสารีริกธาตุ    relics (of the Buddha)
พระพุทธเจ้า    Awakened One, the 
พระพุทธเจ้า    Buddha, the 
พระพุทธเจ้า    Enlightened One, the 
พระพุทธศาสนา    Buddhism 
พระมุนี    Calmed One, the 
พระมุนี    Stilled One, the 
พระรัตนตรัย    Triple Gem, the 
พระศาสดา, พระบรมศาสดา    Master, the 
พระสงฆ์, คณะสงฆ์    Order, the 
พระสมมาสัมพุทธเจ้า    Fully Enlightened One, the 
พระสัพพัญู    Omniscient, the 
พระสุคต    Well-farer, the 
พระอรหันต์    Arahat; Arahant 
พระอรหันต์    worthy one 
พระอริยะ, พระอรหันต์    holy one 
พราหมณ์    Brahmin, brahman 
พละ    power 
พละ    strength 
พลี, ทักขิณา, ทักษิณา, บูชา    offering 
พลี, พลีกรรม    oblation 
พวกคฤหัสถ์, พวกชาวบ้าน    laity, the 
พาล, คนพาล    fool 
พาหิรายตนะ (อายตนะภาย นอก)    outer sense-sphere 
พุทธศาสนิก    Buddhist 
พุทธิ, โพธิ    discovery


ภควา (พระผู้มีพระภาค)    Exalted One, the 
ภพ    existence 
ภพ, ภวะ    becoming 
ภพ; เสนาสนะ, อาลยะ, วิหาร    abode 
ภยะ    fear 
ภวจักร    wheel of becoming; wheel of life 
ภวตัณหา    craving for existence
ภวังค์    unconscious state 
ภวังคจิต    unconscious mind 
ภัต, โภชนะ    meal 
ภัตตกาล    mealtime 
ภัตตัคคะ (โรงฉัน, หอฉัน)    refectory 
ภัตตุเทศก์    issuer of meals 
ภาพสลักนูน, รูปนูน    relief 
ภาวนา    development 
ภาวนา    mind culture 
ภิกขุ, ภิกษุ, สมณะ    monk 
ภิกษา, ทาน, ทานวัตถุ , บิณฑบาต    alms; almsfood 
ภิกษุณี    nun 
ภูตคาม    vegetable-growth 
ภูมิ    plane 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น