วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ม-ย-ร
มโน- สังขาร, จิตตสังขาร    mental formations; mental functions 
มโนกรรม    mental action 
มโนทวาร    mental avenue 
มโนทุจริต    mental misconduct 
มโนสุจริต    mental good conduct 
มทะ    vanity 
มนต์, มนตร์    incantation 
มนสิการ    attention 
มนสิการ    consideration 
มนุษย์    human being 
มมังการ    my-making 
มรณะ, กาลกิริยา    passing away 
มรณะ, มัจจุ, จุติ    death 
มรรค    Path, the 
มรรค, ปฏิปทา    way  
มละ, มลทิน    stain 
มหาบุรุษ    Great Man 
มหาภิเนษกรมณ์    Great Renunciation, the 
มหาภูต    great entity 
มหาภูต    primary element 
มหายาน    Great Vehicle 
มหายาน (นิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ)    Mahayana 
มหิจฉตา (ความมักมากอยากใหญ่)    greediness 
มักขะ    denigration 
มักขะ    detraction 
มักขะ    smirching 
มักขะ; อติมานะ    contempt
มัจจะ (ผู้ต้องตาย = สัตว์)    mortal 
มัจฉริยะ    avarice 
มัจฉริยะ    meanness 
มัจฉริยะ    miserliness 
มัจฉริยะ    niggardliness 
มัจฉริยะ    selfishness 
มัจฉริยะ    stinginess 
มัชชะ    besotting drink 
มัชชะ, นํ้าเมา, สุราเมรัย    intoxicant 
มัชฌิมาปฏิปทา    Middle Path, the 
มัชฌิมาปฏิปทา    Middle Way, the 
มัตตัญูตา    moderation 
มัททวะ    gentleness
มาติกา    matrix 
มาติกา    schedule 
มาตุฆาต    matricide 
มาตุฆาตหรือปิตุฆาต    parricide 
มานะ    conceit 
มานะ, มทะ    pride
มายา    deceit 
มาร    Evil One, the 
มาร    Tempter, the 
มิจฉัตตะ    falseness; falsity 
มิจฉัตตะ    wrongness 
มิจฉาทิฏฐิ    false views 
มิตร    friend 
มิตร    friend 
มิทธะ    drowsiness 
มิทธะ    torpor 
มีทุกข์, เป็นทุกข์    miserable 
มุทิตา    sympathetic joy 
มุทุตา    malleability 
มุทุตา    elasticity 
มุทุตา; มัททวะ    softness 
มุนี    sage 
มุสาวาท    false speech 
มูล    root

ย  
ยมกปาฏิหาริย์    twin miracle; twin wonder 
ยศ, กิตติศัพท์, สิโลกะ    fame 
ยัญ (พราหมณ์); จาคะ, ปริจจาคะ    sacrifice 
ยาม    watch

ร  
รส    flavour 
รส    savour 
รส    taste 
รสารมณ์    the sapid object , sapid object 
รัตนะ (ใน “รัตนตรัย”)    jewel 
รัตนะ, นิธิ, ธนะ    treasure 
ราคะ    lust 
ราชธรรม    duties of the King; duties of the ruler 
รูป    form 
รูป    matter 
รูป, รูปธรรม    corporeality
รูปธรรม, รูป    material qualities 
รูปภพ, รูปโลก    Fine-Material Sphere  
รูปารมณ์    visible object; visual object 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น