วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฤ-ล-ว-ศ
ฤษี, ดาบส, นักพรต, นักบวช    ascetic 

ล                                                
ลหุตา    lightness 
ลหุตา (ความเบา)    buoyancy 
ลหุตา    agility 
ลักษณะ    characteristic 
ลัชชี, มีหิริโอตตัปปะ    conscientious (adj)  
ลาภ    acquisition 
ลาภ    gain

  
วจีกรรม    verbal action 
วจีทุจริต    verbal misconduct 
วจีสังขาร    verbal formation; verbal functions 
วจีสุจริต    verbal good conduct 
วยากรณะ, ไวยากรณ์ (คําร้อยแก้ว)    prose; prose-exposition 
วรรณะ    caste 
ววัตถาน    definition 
วสละ (คนถ่อย, ตํ่าทราม)    outcast 
วสี    mastery 
วัฏฏะ    round 
วัณณะ (คําสรรเสริญ), ปสังสา    praise 
วัย    age 
วาโย    wind 
วาโยธาตุ    vibration, the element of
วาจา, วจี, ภาสิต, วจีวิญญัติ    speech 
วาจาสุภาษิต    well-spoken words 
วาระ, วรรค    section 
วิเวก    seclusion 
วิเวก    solitude 
วิโมกข์, วิมุตติ    liberation 
วิโมกข์, วิมุตติ    release 
วิกขัมภนะ    suppression 
วิกาล    wrong time 
วิจักขณา    discernment 
วิจัย, สันตีรณะ, วิโลกนะ    investigation 
วิจาร    rumination 
วิจาร    discursive thinking 
วิจาร    sustained application 
วิจิกิจฉา    perplexity 
วิจิกิจฉา    scepticism 
วิจิกิจฉา    uncertainty 
วิจิกิจฉา, กังขา    doubt 
วิชชา    science 
วิญญัติ    intimation 
วิญญาณ    consciousness
วิญญาณัญจายตนะ    infinity of consciousness 
วิตก    initial application 
วิตก    thought-conception 
วิธาน, สังวิธาน (การจัดการ)    management 
วินัย    discipline 
วินัย    guiding out 
วินิบาต    perdition 
วิบัติ    failure 
วิบาก    consequence 
วิบาก    ripening 
วิปฏิสาร, กุกกุจจะ    remorse 
วิปริณาม    alteration 
วิปริณาม    change 
วิปริณาม    transformation 
วิปัลลาส    perversion 
วิปัสสนาภาวนา    insight development 
วิภวตัณหา    craving for non-existence
วิภวตัณหา    craving for annihilation
วิภังค์    separate treatment 
วิภังค์, วินิพโภค    analysis 
วิภาค    specification 
วิมังสา, ปริปุจฉา    inquiry 
วิมุตติ    freedom 
วิมุตติ    salvation 
วิมุตติ, วิโมกข์    deliverance 
วิรัติ    abstinence 
วิรัติ; สังวร    avoidance 
วิราคะ    detachment 
วิราคะ    fading of lust 
วิริยะ    energy 
วิริยะ, วายามะ, ความเพียรพยายาม    effort 
วิวาท    dispute dispute 
วิสมโลภ (= อภิชฌา)    unrighteous greed 
วิสัย    objective-field 
วิสัย, ภพ    domain 
วิสาขบูชา (นิยมใช้ในลังกาและอินเดีย =  Visàkha Påjà)    Vesak 
วิสุทธิ    purification 
วิหาร (ที่อยู่)    dwelling 
วิหาร (ธรรม)    abiding 
วัด, วิหาร, อาราม     monastery 
วิหิงสา    cruelty
วีติกกมะ (การละเมิด)    transgression 
วีมังสนะ    test 
วุฏฐานะ (การออก)    emergence 


ศรัทธา    faith 
ศาสนธรรม, พระศาสนา    dispensation 
ศาสนิก    adherent 
ศีล    moral habit 
ศีล    morality 
ศีล, คุณธรรม    virtue, virtuous (adj)  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น