วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

๐๙.๕ พรรษาที่ ๗

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธ
มารดาตลอดสามเดือนเทพยาดาในโลกธาตุที่มาประชุมฟังธรรมอยู่ที่นั้นบรรลุมรรคผลสุดที่จะประมาณ ส่วนพระมหามายาเทพเจ้าผู้เป็นพระพุทธมารดาได้ทรงบรรลุพระโสดาปัตติผลสมพระประสงค์ของพระบรมศาสดา

 • พระอภิธรรม
 • การทำสังคายนา
 • การทำวัตร


 • อภิธรรม ๗ คำภีรย์
 • อภิธัมมัตถสังคหะ


 • วิถีจิต
 • หน้าที่ของจิต


 • ประเภทของจิต


 • กรรมนิมิต-คตินิมิต
 • เจตสิก


 • การจุตติและปฏิสนธิของจิต
 • จำแนกกรรม
 • ผลของกรรม


 • ลำดับการจุตติและปฎิสนธิจิต
 • มหาภูตรูป ๔ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น