Q-R-SQ
quadruped    สัตว์จตุบท  
quality    คุณ, ลักษณะ, องค์  
quarrel    กลหะ, วิวาท  
quarter    ทิศ (ทิสา)  
quest    เอสนา, คเวสนา, ปริเยสนา  
question    ปัญหา  
quiet    สมถะ

R
radiation    
เตโชธาตุ; การแผ่ (เมตตา บญกุศล ฯลฯ)  
rag-robe    บังสุกุลจีวร
rains-residence; rains-retreat    จําพรรษา, วัสสา วาสะ 
rapture    ปิติ  
reaching    ปัตติ (การบรรลุ)  
reality    ตถตา, ยถาภูตธรรม  
realization    สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ, อธิคม (การทํา ให้แจ้ง, การบรรลุ)  
reappearance    อุปบัติ  
reason    การณะ, โยนิ, วิมังสา  
rebirth    ปุนภพ, ชาติใหม่, การเกิดใหม่  
recipient    ปฏิคาหก, ลาภี  
recitation    การสาธยาย, การสวด v to recite recluse สมณะ  
recollection    อนุสติ  
reconciliation    ปฏิสาราณียกรรม  
reconnection    ปฏิสนธิ  
rectitude    อุชุกตา  
refectory    ภัตตัคคะ (โรงฉัน, หอฉัน)  
refraining    สังยมะ, สัญญมะ, เวรมณี  
refuge    สรณะ  
Refuge, the Threefold    ไตรสรณะ  
refuse-rag-robe    บังสุกุลจีวร 
registration    ตทารมณ์, ตทาลัมพนะ  
rehearsal    สังคีติ, สังคายนา  
reincarnation    อวตาร (ตามคติพราหมณ์, ฮินดู)
relative; relation    ญาติ  
relaxation    ปัสสัทธิ  
release    วิโมกข์, วิมุตติ  
relics (of the Buddha)    พระธาตุ, พระสารีริกธาตุ 
relief    ภาพสลักนูน, รูปนูน  
relinking    ปฏิสนธิ  
remembrance of previous births    ปุพเพนิวาสา นุสสติญาณ 
remorse    วิปฏิสาร, กุกกุจจะ  
renouncing    ปริจจาคะ  
renown    กิตติ, กิตติศัพท์  
renunciation    เนกขัมมะ
reprover    โจทก์  
reproving    โจทนา
repugnance    ปฏิฆะ  
repulsion    ปฏิฆะ  
repulsive (adj)    ปฏิกูล  
requisite    บริขาร, ปัจจัย  
resentment    ปฏิฆะ  
resistance    ปฏิฆะ  
resolution    อธิโมกข์, อธิมุติ; (วินัย) กรรมวาจา 
resolve    อธิษฐาน, อธิมุติ  
resort    โคจร  
respect    คารวะ  
respectable person    ครุฐานียบุคคล  
restlessness    อุทธัจจะ, วิชัมภิตา  
restoration    โอสารณา; ปฏิสังขรณ์  
restraint of the senses    อินทรียสังวร  
restraint    สังวร, สังยมะ  
result    ผล, วิบาก  
retrocognition    ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (เทียบ) 
reverence    อปจายนะ, คารวะ  
Reverend    คําเรียกนําหน้าชื่อพระสงฆ์แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระสงฆ์ผ่ายมหายานหรือนักบวชในศาสนาอื่น
reverse order    ปฏิโลม  
review; reviewing    ปัจจเวกขณ์  
riches    โภคะ  
right (adj)    สัมมา  
Right Action    สัมมากัมมันตะ  
Right Concentration    สัมมาสมาธิ  
Right Deliverance    สัมมาวิมุตติ  
Right Effort    สัมมาวายามะ  
right endeavour    สัมมัปปธาน  
Right Knowledge    สัมมาญาณะ  
Right Livelihood    สัมมาอาชีวะ  
Right Speech    สัมมาวาจา  
right striving    สัมมัปปธาน  
Right Thought    สัมมาสังกัปปะ  
Right Understanding    สัมมาทิฏฐิ  
righteous (adj)    ธรรมิก, เป็นธรรม  
righteous man    สัปบุรุษ, สัตบุรุษ  
righteousness    ธรรม  
rightness    สัมมัตตะ  
rigidity, mental    ถัมภะ  
ripening    วิบาก  
risk    เวร  
rites and rituals    สีลัพพตะ  
rivalry    ปลาสะ, สารัมภะ  
road to power    อิทธิบาท 
robe    จีวร 
root    มูล  
root-cause    เหตุ  
round of rebirth; roundabout of births    สังสาร วัฏฏ์, วัฏฏสงสาร, สงสาร 
rug    สันถัต  
round    วัฏฏะ  
rules and rituals    สีลัพพตะ, ศีลและพรต
rule of training    สิกขาบท   
rumination    วิจาร 

S
sacrifice    ยัญ (พราหมณ์); จาคะ, ปริจจาคะ
safe (adj)    เขมะ, เกษม   
saffron robe    กาสาวพัสตร์  
sage    มุนี  
salvation    วิมุตติ  
sandals    อุปาหนา  
Sangha, the    สงฆ์, พระสงฆ์, คณะสงฆ์
sapid object    รสารมณ์ 
satisfaction    ปสาทะ, อัสสาทะ  
Saviour    พระมหาไถ่, พระผู้ไถ่บาป (คริสต์ = พระเยซู; เคยมีผู้นํามาใช้เลียนศัพท์แทน นาถะ บ้าง แต่บัดนี้ไม่ใช้กันแล้ว)  
savour    รส  
scepticism    วิจิกิจฉา  
schedule    มาติกา  
schism    สังฆเภท  
School    นิกาย (แห่งศาสนา)  
science    วิชชา  
scripture    คัมภีร์, คันถะ, ปกรณ์  
search of truth    ธัมมวิจยะ  
search; searching    เอสนา, ปริเยสนา (การแสวงหา)  
seat    อาสนะ  
seclusion    วิเวก  
sect    นิกาย  
section    วาระ, วรรค  
seeing    ทัสสนะ  
seer    อิสิ, ฤๅษี  
self    อัตตา, ตน, ตัวตน  
self-control    ทมะ, สัญญมะ  
self-direction, right disposition in    อัตตสัมมาปณิธิ  
self-illusion    สักกายทิฏฐิ 
selfishness    มัจฉริยะ  
self-knowledge    อัตตัญุตา  
self-mortification; self-torment    อตตกัลมถานิโยคุ  
self-possession    สัมปชัญญะ  
sensation    เวทนา
sense of shame    หิริ  
sense of urgency    สังเวคะ, ความสังเวช
sense-object    อายตนะ(ภายนอก)
sense-base    อายตนะ  
sense-field    อายตนะ  
sense-impression    ผัสสะ  
sense-organ    อายตนะ(ภายใน), อินทรีย์
sense-pleasure    กาม   
sense-sphere    อายตนะ  
sensual craving    กามตัณหา  
sensual desire    กาม, กามฉันทะ  
sensual indulgence    กามสุขัลลิกานุโยค   
sensual lust    กามราคะ
sensual misconduct    กาเมสุมิจฉาจาร 
Sensual Plane    กามภูมิ  
sensual pleasure    กาม, กามสุข, กามคุณ  
Sensual Sphere    กามภพ 
sensuous craving    กามตัณหา  
sensuous sphere    กามภพ, กามโลก  
sentient being    สัตว์  
separate treatment    วิภังค์  
sequence    อนุสนธิ  
serene (adj)    สันตะ (ผู้สงบระงับ)  
series    สันตติ  
service    เวยยาวัจจะ  
setting in motion (setting rolling) the  Wheel of the Doctrine    ธัมมจักกัปปวัตตนะ 
setting-up of mindfulness    สติปัฏฐาน 
Seven-Times-at-Most Stream-Enterer    โสดาบัน ผู้สัตตักขัตตุปรมะ  
sexual intercourse    เมถุนธรรม  
sexual misconduct    กาเมสุมิจฉาจาร  
shame    หิริ, ลัชชา  
shameless (adj)    อลัชชี  
shelter    ตาณะ (ที่พํานัก, ที่ต้านทาน, ที่กันภัย)   
shoe    ปาทุกา
sign    นิมิต  
Signs of Being, the Three    ไตรลักษณ์ 
simile    อุปมา  
simplicity    อัปปิจฉตา, ความมักน้อย  
single-seed    เอกพีชี  
skilful action    กุศลกรรม  
skill    โกสัลละ, โกศล, ทักขะ, ทักษะ 
skilled; skilful (adj)    กุศล  
slander    ปิสุณวาจา, ปิสุณาวาจา, เปสุญวาท 
sloth    ถีนะ, ลีนตา  
smirching    มักขะ  
sociability    สมานัตตตา  
softness    มุทุตา; มัททวะ  
solid element    ปฐวีธาตุ  
solitude    วิเวก  
sorrow    โสกะ, โศก  
soul    อัตตา, อาตมัน, ชีวะ  
soulless (adj)    อนัตตา  
soullessness    อนัตตตา  
sound    สัททะ (เสียง)  
source    นิทาน (ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อความสนุกสนานในภาษาไทย แต่หมายถึง เหตุ, ที่มา)  
space    อากาส (ช่องว่าง), อวกาศ  
specific conditionality    อิทัปปัจจยตา  
specification    วิภาค  
speech    วาจา, วจี, ภาสิต, วจีวิญญัติ  
spite    อุปนาหะ  
spontaneously born creature    โอปปาติกะ 
stain    มละ, มลทิน  
standing (in the Order)    จํานวนพรรษา (ในภิกขุภาวะ หรือในเพศบรรพชิต)  
steadiness    ฐิติ  
stealing    อทินนาทาน  
Stilled One, the    พระมุนี  
stillness    โมไนย  
stinginess    มัจฉริยะ  
storing up    อุปจยะ  
straightness    อุชุกตา, อาชชวะ  
Stream-Enterer; Stream-Entrant; Stream Winner; Stream-Attainer    โสดาบัน   
Stream-Entry, fruition of    โสดาปัตติผล
Stream-Entry, path of    โสดาปัตติมรรค  
strength    พละ  
stress    ความเครียด, สารัทธภาวะ  
striving    ปธาน, วิริยะ  
stumbling block    อันตราย, อันตรายิกธรรม  
sublime states    พรหมวิหาร 
substitution of opposites    ตทังคะ  
substratum of rebirth    อุปธิ  
subtle (adj)    สุขุม  
success    อิทธิ, สัมปัตติ  
suffering    ทุกข์  
suitable (adj)    สัปปายะ, กัปปิิยะ, อนุรูป  
sunshade    ฉัตร (ร่ม)  
superknowledge    อภิญญา  
superme dwellings    พรหมวิหาร  
supermundane; supramundane (adj)    โลกุตตระ
supernormal power    อิทธิปาฏิหาริย์   
support    นิสสัย (ที่อาศัย); อุปถัมภ์  
suppression    วิกขัมภนะ  
supreme abidings    พรหมวิหาร  
suspension    อุกเขปนียกรรม  
sustained application    วิจาร  
sympathetic joy    มุทิตา