วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

T-U-VT
tactile object    โผฏฐัพพะ  
taint    อาสวะ  
taking what is not given    อทินนาทาน 
tale-bearing    สุณวาจา, สุณาวาจา, เปสุญวาท   
talk  กถา taming    ทมะ  
tangible object    โผฏฐัพพารมณ์, โผฏฐัพพะ 
task    กิจ  
taste    รส  
teacher    อาจารย์  
teaching    เทศนา, ธรรม  
Teaching; Teachings, the    พระธรรม  
telepathy    เจโตปริยญาณ (เทียบ)  
temperament    จริต  
temperature    อุตุ  

Tempter, the    มาร  
term    บท  
test    วีมังสนะ  
tetrad    จตุกกะ (หมวดสี่)  
thanking    อนุโมทนา  
Theravada    เถรวาท (นิกายพระพุทธศาสนาดั้งเดิม ฝ่ายใต้ ปัจจุบัน คู่กับ มหายาน)  
things    ธัมมา, ธรรม  
thirst    ตัณหา, ปาสา 
thought    จิต, จิตตุบาท, สังกัปปิ, วิตักกะ 
thought-conception    วิตก  
tie    คันถะ  
tolerance    ขันติ  
tongue    ชิวหา  
torpor    มิทธะ  
touch    โผฏฐัพพะ  
town-monk    พระคามวาสี  
training rule    สิกขาบท  
training    สิกขา, ทมะ, ภาวนา  
Training, the Threefold    ไตรสิกขา  
Tranquillity Development    สมถภาวนา  
tranquillity    ปัสสัทธิ, สมถะ  
transcendental    โลกุตตระ  
transformation    วิปริณาม  
transgression    วีติกกมะ (การละเมิด)  
transience; transiency    อนิจจตา  
transient (adj)    อนิจจ์, อนิจจัง  
treasure    รัตนะ, นิธิ, ธนะ  
triad    ติกะ (หมวดสาม)  
Triple Gem, the    พระรัตนตรัย  
triplet    ติกะ (หมวดสาม)  
true doctrine    สัทธรรม  
true man    สัปบุรุษ, สัตบุรุษ  
truth    สัจจะ  
twin miracle; twin wonder    ยมกปาฏิหาริย์

U
ultimate sense; ultimate reality    ปรมัตถ์
uncertainty    วิจิกิจฉา  
uncompounded; unconditioned (adj)    อสังขตะ
unconscious mind    ภวังคจิต
unconscious state    ภวังค์  
undeclared    อัพยากตะ, อัพยากฤต  
underlying tendency    อนุสัย  
understanding    ปัญญา  
undertaking    สมาทาน   
undetermined offence    อนิยต
unification    เอกัคคตา  
uninstigated (adj)    อสังขาริก  
unity    สามัคคี, เอกัตตะ, เอกีภาพ  
unknowing    อัญญาณ  
unprofitable (adj)    อกุศล  
unprompted (adj)    อสังขาริก  
unrighteous greed    วิสมโลภ (= อภิชฌา) 
unskilful (adj)    อกุศล  

unskilful action    อกุศลกรรม  
unsurpassed (adj)    อนุตตระ  
unwholesome action    อกุศลกรรม  
unwholesome (adj)    อกุศล  
unworldly (adj)    นิรามิส  
urgency, sense of    สังเวคะ, สังเวช  
usage    โวหาร  
utterance    อุทาน, วจนะ  

V
vain talk    สัมผัปปลาปะ  
vanity    มทะ  
vegetable-growth    ภูตคาม  
Venerable    คําเรียกนําหน้าชื่อพระสงฆ์แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระเถระหรือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ (ย่อว่า Ven)  
veneration    คารวะ, นมะ, ปูชา  
verbal action    วจีกรรม  
verbal formation; verbal functions    วจีสังขาร 
verbal good conduct    วจีสุจริต  
verbal misconduct    วจีทุจริต  
verdict in the presence of    สัมมุขาวินัย  
verdict of innocence    สติวินัย  
verdict of past insanity    อมูฬหวินัย  
verification    สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ  
verse    คาถา  
Vesak    วิสาขบูชา (นิยมใช้ในลังกาและอินเดีย =  Visàkha Påjà)  
vibration, the element of    วาโยธาตุ  
vices of conduct    กรรมกิเลส  
view    ทิฏฐิ  
village-dweller    คามวาสี 
virtue and duty    สีลัพพตะ, ศีลและพรต 
visible for oneself (adj)    สันทิฏฐิกะ  
virtue, virtuous (adj)    ศีล, คุณธรรม
visible object; visual object    รูปารมณ์  
vision    ทัสสนะ 
vital formation    อายุสังขาร  
vitality    ชีวิตินทรีย์  
void; voidness    สุญญตา  
volition    เจตนา  
volitional activities    สังขาร  
voting-ticket    สลาก (สําหรับลงคะแนนเสียง)  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น